Czy lokale gastronomiczne potrzebują wpisu do BDO?

utworzone przez | 09/02/2023 | Obowiązek BDO

BDO a lokale gastronomiczne

Każdy lokal usługowy generuje dużą ilość odpadów. Ma to szczególne znaczenie w gastronomii, gdzie różnego typu nieczystości muszą być usuwane jak najszybciej. Od 2019 roku wiele firm musi dokonać obowiązkowego wpisu do BDO, czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jest to specjalny rejestr prowadzony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Co warto wiedzieć o tym rozwiązaniu?

Publiczny rejestr produktów i opakowań

BDO stanowi publiczny rejestr, w ramach którego gromadzone są informacje o podmiotach wprowadzających na rynek opakowania i gospodarujących odpadami. W ten sposób Ministerstwo Klimatu i Środowiska realizuje zwiększenie kontroli oraz ograniczenie zjawiska nieprawidłowego lub nielegalnego magazynowania odpadów. Baza danych jest systemem pozwalających na dokonywanie wpisów, prowadzenie ewidencji odpadów i opakowań oraz sporządzanie sprawozdań przeznaczonych do Urzędu Marszałkowskiego, które wysyłane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu.

Obowiązek uzyskania numeru rejestrowego

Obowiązek wpisu do BDO ma większość właścicieli lokali gastronomicznych w Polsce. Oznacza to konieczność wniesienia odpowiedniego wniosku jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. W przeciwnym razie firma naraża się na możliwość nałożenia far finansowych. Numer rejestrowy BDO jest potrzebny do odbierania odpadów przez przedsiębiorstwa zajmujące się ich utylizacja. Ten sam numer należy umieszczać na wszystkich ważnych dokumentach firmowych, podobnie jak NIP i REGON.

Rejestracja do BDO za pośrednictwem Internetu

Rejestracja w bazie danych BDO może być wykonana za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem bdo.mos.gov.pl. Można to zrobić samodzielnie lub za pomocą jednej z firm doradczych z zakresu BDO działających na terenie całego kraju. Na stronie BDO znaleźć można szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu korzystania z serwisu, jak również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z tym rejestrem. Wiele przydatnych informacji można znaleźć także w mediach społecznościowych typu facebook lub Youtube. Obsługa systemu może jednak sprawić spore trudności osobie, która nie chce poznawać dokładniej przepisów albo nie posługuje się komputerem i usługami online odpowiednio sprawnie.

Limity wagowe odpadów innych niż komunalne z perspektywy BDO

Obowiązek wpisu do systemu BDO nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne. Przepisy wymieniają odpady inne niż komunalne, które nie muszą być rejestrowane pod warunkiem nieprzekraczania odpowiednich limitów wagowych. Warto szczegółowo przyjrzeć się tym zapisom, aby nie narazić się na zbędne czynności lub kary wynikające z nieznajomości prawa obowiązującego w naszym kraju.

Wprowadzanie odpadów różnego typu

Lokalne gastronomiczne muszą być ewidencjonowane w rejestrze BDO, jeśli przekraczają ustalony roczny limit generowania odpadów. W szczególności dotyczy to następujących rodzajów opakowań:

  • opakowania wykonane z papieru i tektury — do 0,5 Mg (tona) / rok,
  • opakowania produkowane z tworzyw sztucznych — do 0,5 Mg (tona) / rok,
  • opakowania metalowe różnego typu — do 1 Mg (tona) / rok,
  • opakowania szklane o różnym przeznaczeniu — do 0,5 Mg (tona)/rok.

Rejestracja oleju posmażalniczego

Jeżeli firma wprowadza mniejszą ilość wymienionych odpadów, nie ma obowiązku rejestracji w BDO. Należy jednak zaznaczyć, że absolutnemu obowiązkowi rejestracji podlega zużyty olej posmażalniczy, czyli tak zwany UCO, nazywany tak od angielskiego określenia Used Coocking Oil. Jest on uznawany za szkodliwy i niebezpieczny dla zdrowia, dlatego jego ewidencja musi być prowadzona niezależnie od ilości wykorzystywania oleju w restauracji lub barze.

 

Obowiązek wpisu do BDO dla lokali gastronomicznych

Oferowanie produktów w opakowaniach

Kolejny przypadek podlegający rejestracji dotyczy wprowadzania na rynek produktów we własnych opakowaniach. Każdy lokal, który dostarcza klientom dania w jednorazowych opakowaniach, musi uzyskać wpis w systemie BDO. Nie ma znaczenia, czy działalność jest prowadzona na zasadzie dowozu produktów do klienta, czy dania odbierane są w restauracji. Właściciel firmy musi dokonać rejestracji niezależnie od tego, czy stosowane są opakowania kartonowe, szklane, plastikowe czy wykonane z innego rodzaju materiałów, w tym biodegradowalnych.

Dostarczanie dań w plastikowych torbach

Wiele firm udostępnia swoim klientom plastikowe opakowania, które obciążane są obowiązkową opłatą recyklingową. Dostarczanie dań w torbach wykonanych z tworzywa sztucznego wymaga wpisu do rejestru BDO, bez względu na to, czy opakowania zostały zakupione w Polsce lub na terenie innego kraju. Warto dodać, że dotyczy to zarówno dań przygotowywanych bezpośrednio w lokalu, jak i dostarczanych do firmy przez podmiot zewnętrzny.

Inne wyłączenia obowiązkowego wpisu do BDO

Z obowiązku rejestracji w systemie BDO zwolnione są firmy, które wykorzystują odpady na potrzeby własne lub generują tylko odpady komunalne. W tym przypadku nie ma znaczenia, jaką ilość śmieci wytwarza zakład. Do rejestru nie muszą wpisywać się podmioty prowadzące działalność polegającą na zbieraniu opakowań po artykułach konsumpcyjnych, między innymi, po lekach lub pracujących w urzędach, instytucjach, szkołach lub innych placówkach oświatowych i wychowawczych. To samo dotyczy rolników, którzy gospodarują użytki rolne o powierzchni mniejszej niż 75 ha lub firmy generujących odpady pochodzące z robót budowlanych, chyba że podlegają temu obowiązkowi z innych powodów.

 

Obowiązek wpisu do BDO dla lokali gastro

Opłaty związane z wpisem do bazy danych odpadów – BDO

Sam wpis do rejestru BDO to tylko jeden z wielu obowiązków, jakie dla różnego typu barów i restauracji przewidziało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zakłady wprowadzające na rynek opakowania muszą na bieżąco aktualizować swoje dane tak, aby w rejestrze zawsze znajdowały się aktualne informacje o prowadzonej działalności. Ponadto należy uiścić stosowną opłatę za wpis, która wynosi 100 złotych dla małych i średnich firm oraz 300 złotych dla pozostałych. Tyle samo kosztuje opłata roczna, która obowiązuje od roku następnego po uzyskaniu wpisu. Wyjątek stanowi rejestracja z powodu samego wytwarzania odpadów, bez ich wprowadzania na rynek. W takiej sytuacji przedsiębiorca jest zwolniony z opłat.

Prowadzenie bieżącej ewidencji opakowań

Inne obowiązki przewidziane dla właściciela lokalu gastronomicznego są związane z prowadzeniem ewidencji odpadów i opakowań przez określony czas. Rejestr należy prowadzić przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego podmiotu, którego dotyczy wpis. W czasie prowadzenia działalności konieczne jest wykonywanie i przesyłanie rocznych sprawozdań, natomiast w przypadku wstrzymania lub zakończenia działalności przedsiębiorca ma obowiązek wykreślić firmę z bazy danych BDO w ciągu 14 dni.

Dodatkowa opłata produktowa za odpady

Osoby prowadzące działalność po uzyskaniu wpisu do BDO mają także obowiązek prowadzenia ewidencji toreb wykonanych z tworzyw sztucznych i pobieranie opłaty recyklingowej. Może być ona doliczona do ceny opakowania, tak jak robi większość dużych firm działających na rynku. Przedsiębiorcy powinni osiągać odpowiedni poziom recyklingu, ustalony w rozporządzeniach lub uiścić dodatkową opłatę produktową. Jest ona obliczana za każdy kilogram opakowania wprowadzonego na rynek w danych roku.

Stałe prowadzenie kampanii edukacyjnych

Do obowiązków przedsiębiorców należy także prowadzenie kampanii edukacyjnych związanych z uświadamianiem konsumentów sposobów prawidłowego postępowania z odpadami i ich sortowania. Firma powinna przeznaczyć na ten cel nie mniej niż 2% wartości netto opakowań, które zostały wprowadzone do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Może to być, na przykład, przygotowanie plakatów i broszur edukacyjnych, które będą rozprowadzane wśród klientów. W przypadku braku takich działań ta sama kwota powinna zostać wpłacona na konto Urzędu Marszałkowskiego.

Regularne składanie sprawozdań

Warto dodać, że sprawozdania za opakowania wprowadzone do obrotu należy składać w terminie do 15 marca każdego kolejnego roku po uzyskaniu wpisu do BDO. Dokumenty przesyłane są elektronicznie, dlatego nie naraża to firmy na dużą ilość dodatkowych obowiązków. Regularne i odpowiedzialne gospodarowaniu odpadami wspiera ochronę środowiska naturalnego. Jest to wkład w czyste otoczenie dla nas i naszych dzieci. W zakresie składania sprawozdań BDO (obsługi BDO) również można skorzystać z pomocy profesjonalistów.