Czy taksówkarz wymaga wpisu do rejestru BDO?

utworzone przez | 21/12/2022 | Obowiązek BDO

Czy kierowca taksówki potrzebuje wpisu do BDO?

Specyfika prowadzenia działalności gospodarczej związana jest z koniecznością spełniania wielu warunków formalnoprawnych oraz wpisami w branżowych oraz ogólnych rejestrach. Zestawienia przedsiębiorców mają na celu głównie zebranie informacji statystycznych, jednak za niewypełnienie obowiązku w postaci wpisu mogą grozić kary. BDO jest jednym z takich systemów, zbierających dane o funkcjonowaniu przedsiębiorstw i dotyczy gospodarowania odpadami. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) dostępna jest w wersji elektronicznej. Dowiedz się, czy musisz wpisać się do BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) – czym jest?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami jest zbiorem informacji o przedsiębiorcach, produkujących i (lub) przetwarzających odpady. W bazie, prowadzonej na potrzeby informacji oraz dbałości o ochronę środowiska naturalnego umieszczone są informacje, dotyczące danych przedsiębiorstw, ich specyfiki i rodzaju prowadzonej działalności, rodzaju oraz ilości wytwarzanych odpadów oraz sposobie gospodarowania nimi. Rejestr BDO działa na podstawie przepisów ustawy o odpadach i prowadzony jest w systemie teleinformatycznym. Działa on w ten sposób, że prowadzi go marszałek województwa, który dokonuje wpisu na wniosek lub z urzędu. Wpisy do BDO są więc weryfikowane przez władze wojewódzkie. Zastanawiasz się, czy Twoja firma podlega wpisowi obowiązkowemu do BDO?

Wpis do bazy BDO – kto podlega obowiązkowi?

Obowiązkowemu wpisowi do bazy BDO podlegają przedsiębiorstwa, wytwarzające odpady i prowadzące ewidencję odpadów, a także wprowadzające na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie lub akumulatory. Wpisowi podlegają również podmioty gospodarcze, produkujące sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W praktyce oznacza to, że obowiązkiem rejestracji w systemie BDO objęci są przedsiębiorcy, będący producentami, importerami produktów, związanych z powstawaniem odpadów lub ich modyfikacją. Wszyscy właściciele firm, którzy przyczyniają się do produkcji odpadów powinni sprawdzić, czy podlegają obowiązkowemu wpisowi. W razie wątpliwości zalecamy skorzystanie z usług firm doradczych w zakresie BDO. Brak wpisu do BDO oznacza groźbę kary grzywny.

Taksówkarz – specyfika pracy

Praca taksówkarza polega na transporcie osób ze wskazanej lokalizacji do żądanego miejsca dowozu. Taksówkarz powinien posiadać uprawnienia do przewozu osób oraz wykazywać predyspozycje do pracy w zawodzie. Prawo jazdy kategorii B oraz uprawnienia powinny iść w parze z doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów oraz kompetencjami, związanymi z topografią regionu. Taksówkarz powinien posiadać psychologiczne predyspozycje do pracy w towarzystwie ludzi, odporność na stres oraz udokumentowany zaświadczeniem lekarskim dobry stan zdrowia, pozwalający na bezpieczeństwo podczas wykonywanych zadań. Praca taksówkarza nie wiąże się z produkcją i przetwarzaniem odpadów, co ma związek z wpisem do BDO. Sprawdź, czy jako taksówkarz musisz dokonać wpisu do rejestru?

Baza BDO – czy taksówkarz musi się do niej wpisać?

Baza danych o przedsiębiorcach, produkujących odpady oraz wykonujących czynności, związane z ich przetwarzaniem nie uwzględnia konieczności dokonaniu wpisu przez osoby, wykonujące zawód taksówkarza. Praca przy transporcie osób nie jest związana z wytwarzaniem odpadów. Z tego względu przeciętny taksówkarz nie musi zamieszczać wpisu do BDO. Jeżeli jesteś taksówkarzem, który poza swoją działalnością, polegającą na transporcie osób z punktu A do punktu B wykonuje jeszcze inny rodzaj działalności, sprawdź swoją konieczność dokonania wpisu do BDO. Przypominamy, że obowiązkiem wpisania się do rejestru BDO objęci są przedsiębiorcy, wprowadzający na rynek produkty (w rozumieniu ustawy: opony, oleje, preparaty smarowe), wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, wprowadzający na rynek  baterie i akumulatory, a także wprowadzający produkty w opakowaniach (w tym opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych). Obowiązek wpisu do BDO dotyczy również jednostek handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową oraz gospodarujących odpadami. Rejestr ten jest obowiązkowym zestawieniem podmiotów, dlatego jeśli poza działalnością taksówkarską prowadzisz biznes, klasyfikowany w jednym z wyżej wymienionych segmentów gospodarki, koniecznie dowiedz się o obowiązku wpisu do BDO.

Jak wpisać się do bazy BDO?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami jest obowiązkowym dla przedsiębiorców zestawieniem, przygotowanym w celach ochrony środowiska naturalnego. Obowiązkiem wpisu oraz właściwego gospodarowania odpadami objęci zostali przedsiębiorcy, poruszający się w wyżej wymienionych kategoriach. Kategorie te ujęte są w szerokim znaczeniu i wiele rodzajów firm może być objętych obowiązkiem wpisu do BDO. Jeśli jesteś taksówkarzem, prawdopodobnie nie musisz martwić się o konieczność wpisu do BDO jednak warto sprawdzić ten fakt poprzez elektroniczny system. Rejestr BDO jest systemem teleinformatycznym, umożliwiającym sprawdzenie zasadności wpisu do BDO. Jeśli zastanawiasz się czy Twoja firma podlega obowiązkowemu wpisowi koniecznie odwiedź stronę rejestru BDO i wypełnij formularz weryfikujący. Tam dowiesz się, czy na pewno nie podlegasz wpisowi do rejestru.

Kto jest zwolniony ze wpisu do BDO?

Konieczność wpisania się do BDO reguluje ustawa o odpadach. Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach wpisowi do rejestru nie podlegają: osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystuje odpady na potrzeby własne oraz podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe wykorzystywane:

 • w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego (włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz),
 • do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 • do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
 • do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
 • przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady.

W zakresie zwolnień z wpisu do BDO ujęto ponadto wyjątki, których przykładem może być świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, gdzie przedsiębiorca nie będzie wytwórcą odpadów. Warto sprawdzić zasadność swojego wpisu, by mieć pewność zachowania zgodnego z prawem.

Jakie kary za brak wpisu do BDO?

Za brak wpisu do BDO grożą surowe sankcje karne, dlatego wpis jest tak ważny z punktu widzenia interesu przedsiębiorców. Sprawdź co grozi za brak wpisu oraz niewłaściwe gospodarowanie odpadami:

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
 • za brak wniosku o wpis do rejestru/o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie
  z rejestru albo złożenie wniosku niezgodny ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku
  z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł
 • za niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady do posiadacza odpadów/miejsca przeznaczenia odpadów, wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów – administracyjna kara pieniężna 1 000 zł – 100 000 zł.
Dla kogo wpis do BDO?