Czym jest numer BDO na fakturze, po co się go używa

utworzone przez | 12/06/2020 | Obowiązek BDO

BDO to nic innego jak bardzo nowoczesny system informatyczny będący zbiorem informacji o odpadach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są pewne podmioty gospodarcze zobowiązane do dokonania wpisu do rejestru BDO. W przypadku niektórych podmiotów zachodzi konieczność stosowania numeru BDO nie tylko na fakturach, ale także i na innych firmowych dokumentach.

Rejestracja i numer BDO

W przypadku każdej rejestracji w systemie BDO, po dokonaniu wpisu każdy podmiot otrzymuje swój indywidualny numer rejestracyjny. Od momentu jego otrzymania przedsiębiorca jest zobowiązany do posługiwania się nim. Jaki jest sens w rejestracji do systemu i nadawaniu każdej jednostce indywidualnego numeru?

Dzięki temu odpowiednie organy mają znacznie lepsze możliwości kontroli nad tym, czy nie dochodzi do jakichkolwiek nieprawidłowości z zakresie gospodarowania odpadami, co jest bardzo ważne nie tylko z punktu widzenia środowiska, ale również i gospodarczego. Przepisy nie określają zbyt precyzyjnie, na jakich dokumentach numer rejestracyjny BDO ma być umieszczany. Dlatego też nie ma większych przeszkód nie tylko przed umieszczaniem go na dokumentach związanych z działaniem firmy, ale również i na firmowych pieczątkach, co zdarza się coraz częściej.

Kiedy należy stosować numer BDO na fakturach?

Stosowanie numeru BDO na fakturze nie jest wolą przedsiębiorcy. To konieczność która narzucana jest na niego przez ustawę o odpadach ( w szczególności chodzi tu o art. 63). Z przepisów wynika między innymi to, że przedsiębiorca jest zobowiązany do umieszczenia numeru rejestrowego BDO na wszystkich dokumentach, które w jakikolwiek sposób są powiązane z prowadzoną przez niego działalnością.

Kara za brak numeru rejestracyjnego BDO na fakturze

Przepis ten jest tak naprawdę bardzo ogólny, bowiem nie podchodzi on zbyt precyzyjnie do bardziej konkretnego określenia tego, na jakich dokumentach firmowych numer rejestracyjny BDO musi się znaleźć, a na których może zostać pominięty (i fakt ten nie będzie się wiązał z poniesieniem jakichkolwiek konsekwencji). W związku z niezbyt precyzyjnym przepisem przedsiębiorstwa które są do tego zobowiązane umieszczają numer rejestracyjny BDO na każdym sporządzanym przez siebie dokumencie, w tym na fakturach.

  • Przedsiębiorstwa nie bez powodu skrupulatnie podchodzą to stosownego oznakowania sporządzonej dokumentacji. Za brak numeru rejestracyjnego BDO przedsiębiorcy grozi kara wynosząca co najmniej 5000 zł. Warto jednak pamiętać, że kara ta w zdecydowanej większości przypadków jest znacznie wyższa (nawet kilkukrotnie), jednak w żadnym przypadku nie może być większa niż 1 000 000 zł.

Przepisy nie precyzują tego, czy numer rejestracyjny BDO umieszczany musi być na wszystkich fakturach czy tylko na tych, które w jakikolwiek stopniu odnoszą się do gospodarowania odpadami.

W związku z tym, znaczna część przedsiębiorców nie chcąc płacić niekiedy dotkliwych kar numer ten profilaktycznie umieszcza na każdym tego typu dokumencie.

Gdzie poza fakturą przedsiębiorstwa muszą umieszczać numer rejestracyjny BDO?

Zgodnie z niezbyt precyzyjnym określeniem przepisów prawa, przedsiębiorca jest zobowiązany do umieszczania przydzielonego mu numeru rejestracyjnego BDO na każdym sporządzanym dokumencie. Co oznacza to w praktyce? Otóż oznacza to, że tak naprawdę katalog dokumentów, dla których wspomniany numer ma być umieszczany jest niezwykle szeroki.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca może bez jakichkolwiek konsekwencji zaniechać umieszczania numeru BDO na dokumentach których treść urzędowo nie została określona. Tu najlepszym przykładem będą deklaracje podatkowe – w tym przypadku wzory takich dokumentów są bardzo precyzyjnie określone przez ustawę i nie ma miejsca na wprowadzenie zmian.