Działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska

utworzone przez | 28/08/2019 | Obowiązek BDO | 0 komentarzy

 

 Jak jest planowana działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska ?

 

Swoją działalność kontrolną wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska prowadzą i planują na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i wojewody, a także w oparciu o analizę dotychczasowych kontroli oraz spostrzeżeń wnoszonych przez organy samorządowe województwa.

Najważniejsza część prowadzonych kontroli ma charakter interwencyjny i przeprowadzana jest na wniosek różnych osób i organizacji, podejrzewających naruszenie przepisów ochrony środowiska.

Uprawnienia inspektorów ochrony środowiska, a także upoważnionych pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska określa art. 9 ust. 1 Ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska  z dnia 20 lipca 1991 r.

 

Jak są przeprowadzane pomiary hałasu?

 

Pomiary hałasu dokonywane podczas czynności kontrolnych IOŚ przeprowadzane są na podstawie wytycznych zawartych w metodyce referencyjnej zawartej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

 

Stan prawny na dzień
14.06.2019 r.
Paulina Rocławska