Fala dźwiękowa – podstawowe pojęcia

utworzone przez | 30/08/2019 | Obowiązek BDO | 0 komentarzy

Co warto wiedzieć na temat pomiaru hałasu? 

Rozpoczynając jakiekolwiek rozmowy na temat pomiaru hałasu należy najpierw zapoznać się
z podstawowymi pojęciami związanymi z tą tematyką, a mianowicie:

 fala dźwiękowa, czyli forma transmisji energii przez ośrodek sprężysty (w powietrzu
falę dźwiękową stanowi fala podłużna zmian ciśnienia atmosferycznego – tzn.
zaburzenia stanu występują wzdłuż kierunku propagacji),
 drgania akustyczne, czyli drgania mechaniczne, które polegają na ruchu cząstek
środowiska sprężystego względem położenia równowagi,
 dźwięk, który jest wrażeniem słuchowym wywołanym drganiami akustycznymi lub
inaczej mówiąc są to drgania akustyczne zdolne wytworzyć wrażenie słuchowe
 hałas to niepożądany dźwięk – w danym miejscu i czasie, przez konkretną osobę,
 ciśnienie akustyczne, czyli chwilowe zmiany ciśnienia względem średniego ciśnienia
atmosferycznego
 faza drgania ф, czyli wielkość, która wyznacza odchylenie w danym punkcie oraz
w danym czasie od średniego położenia,
 częstotliwość f, jest to liczba okresów drgań w jednostce czasu (dla 1 sekundy
wyrażana w Hz),
 prędkość rozchodzenia się fali c, to inaczej prędkość rozchodzenia się zaburzenia
ośrodka dźwięku,
 długość fali λ, w ten sposób określa się odległość pomiędzy dwoma kolejnymi
punktami wzdłuż kierunku propagacji zaburzenia, w których drgania mają tą samą
fazę,
 amplituda A, oznaczająca maksymalne odchylenie od położenia równowagi.

Sporządzono na podstawie artykułu pt. „Podstawy akustyki dla urzędników” zaprezentowanego przez Mikołaja Kirpluka na I Konferencji Środowiskowej:
Hałas, która odbyła się w Gdańsku w dniach 22-23 września 2011 roku.

Przygotowała
Paulina Rocławska