Kwalifikacja BDO

utworzone przez | 30/01/2020 | Obowiązek BDO

Dot. wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 701) marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”. Art. 50 ustawy jasno określa rodzaje działalności zobowiązujące do uzyskania wpisu na wniosek podmiotu, należą do nich następujące działalności:

 • wprowadzający na terytorium kraju produkty, rozumiane jako oleje i preparaty smarowe, parafinę ciekłą oraz opony;
 • prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z ww. produktów;
 • organizacje odzysku;
 • dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z ww. produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 • wprowadzający pojazdy;
 • prowadzący punkty zbierania pojazdów;
 • prowadzący stacje demontażu;
 • prowadzący strzępiarki złomu;
 • wprowadzający sprzęt elektryczny/elektroniczny lub autoryzowani przedstawiciele;
 • zbierający zużyty sprzęt elektryczny/elektroniczny;
 • prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego;
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • prowadzący działalność w zakresie recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego;
 • prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego;
 • wprowadzający baterie lub akumulatory;
 • prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 • podmioty pośredniczące w realizacji obowiązków ustawy o bateriach i akumulatorach
 • posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art.45 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o odpadach;
 • transportujący odpady;
 • sprzedawcy i pośrednicy w obrocie odpadami;
 • prowadzący zakłady recyklingu statków;
 • wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art.51 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o odpadach;
 • organizacje odzysku opakowań;
 • dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach lub odpadów opakowaniowych;
 • eksportujący odpady opakowaniowe, opakowania lub produkty w opakowaniach;
 • prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych;
 • wprowadzający (po raz pierwszy) opakowania;
 • wprowadzający (po raz pierwszy) produkty w opakowaniach;
 • przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową;

Dodatkowo z obowiązku uzyskania wpisu na wniosek podmiotu zwolnione są przedsiębiorstwa wytwarzające rodzaje odpadów w ilości nie przekraczającej wskazanej w Rozporządzeniu Ministra klimatu z dnia 23 grudnia 2019r .w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Stan prawny na dzień 30.01.2020r.
Radosław Trzaska