Nieprofesjonalne zbieranie odpadów a BDO

utworzone przez | 19/09/2020 | Obowiązek BDO, Ochrona środowiska

Rejestr BDO to zbiór różnorakich podmiotów. Figurują w nim firmy wprowadzające produkty oraz produkty w opakowaniach, prowadzące jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, a także przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami. Na tej liście nie ma natomiast wszelkiego rodzaju podmiotów zajmujących się nieprofesjonalnym zbieraniem odpadów. Jest to jeden z nielicznych wyjątków, którym przysługuje wyłączenie podmiotowe z rejestracji w BDO.

Nieprofesjonalne zbieranie odpadów – czym jest i kto je wykonuje?

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach, obowiązkowi wpisu do BDO nie podlega podmiot zajmujący się nieprofesjonalnym zbieraniem odpadów. Jest to:

„podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach […]”.

Nieprofesjonalnym zbieraniem odpadów trudnią się zatem sklepy, apteki, szkoły, urzędy oraz inne instytucje. Zbierają one odpady o charakterze poużytkowym lub odpady opakowaniowe m.in. opakowania po produktach, zużyte artykuły konsumpcyjne oraz leki. Co ciekawe, podmioty te mogą zbierać nawet odpady niebezpieczne, np. drobny sprzęt elektryczny lub elektroniczny jak świetlówki, baterie, laptopy, monitory czy telefony komórkowe.

Zbieranie odpadów bez wpisu do BDO – kwestie prawne

Podmioty wykonujące nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów nie muszą widnieć w rejestrze BDO.

W związku z tym nie muszą także prowadzić ewidencji odpadów ani składać rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Łączy się z tym inny istotny fakt, a mianowicie: firmy przekazujące odpady nieprofesjonalnym podmiotom zbierającym odpady mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku wystawiania karty przekazania odpadów (KPO). Wynika to z art. 69 ust. 4 ustawy o odpadach.

Podmiot prowadzący nieprofesjonalne zbieranie odpadów nie potrzebuje zezwolenia na zbieranie odpadów lub/i zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Należy jednak pamiętać, że musi on za to posiadać umowę zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności z posiadaczem odpadów, który ma zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 1, dotyczącą, co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów.

Warto zatem mieć na uwadze, że podmioty wyłączone z obowiązku rejestracji w BDO posiadają szereg innych zobowiązań. Aby mieć świadomość, jakie prawa przysługują przedsiębiorcom oraz jakie obowiązki są na nich nałożone, należy śledzić przepisy prawa związanego z gospodarką odpadami.

Warto więc rozważyć zlecenie obsługi BDO profesjonalnej firmie, aby mieć pewność, że zostanie to wykonane w sposób prawidłowy.