Stała obsługa firm

Naszym Klientom oferujemy wsparcie w postaci kompleksowej obsługi z zakresu prawa ochrony środowiska. Od konkurencji wyróżnia nas gotowość do uczestnictwa w procesie inwestycyjnym poprzez proponowanie skutecznych i optymalnych ekonomicznie rozwiązań technologicznych. Pomagamy przy wywiązywaniu się przedsiębiorców ze stałych obowiązków nałożonych przepisami ochrony środowiska, w tym:

  • prowadzenia na bieżąco ewidencji odpadów,
  • wykonywania sprawozdań (sprawozdanie GUS, raport KOBIZE, zbiorcze zestawienie danych o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami, sprawozdanie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdanie w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi),
  • naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
  • sporządzania dokumentów potwierdzających recykling i odzysk (DPR i DPO).

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w  przygotowywaniu podmiotów do kontroli prowadzonej przez organy administracji publicznej powołane do wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska. Ponadto oferujemy swoją pomoc i doświadczenie poprzez reprezentowanie Klientów w trakcie prowadzonych na zakładzie kontroli i postępowań administracyjnych.

Ewidencja Odpadów

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21). Prawidłowo prowadzona ewidencja odpadów wymaga prowadzenia kart ewidencji odpadów, sporządzania i archiwizacji dokumentów potwierdzających przekazania odpadów (np. KPO – obrót krajowy, Aneks VII – obrót miedzynarodowy) oraz składania rocznych zestawień danych o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Podejmując stałą współpracę z Klientem, zobowiązujemy się do prowadzenia na bieżąco w jego imieniu ewidencji odpadów w oparciu o dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów, w tym również składania rocznych zestawień o odpadach do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto zobowiązujemy się prowadzić stały nadzór nad poprawnością wystawianych oraz przyjmowanych przez Zakład dokumentów potwierdzających przekazania odpadów.

Referencje i polecenia firm

Raport Kobize

Obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy wynika z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2015 r. poz. 2273, z późn. zm.) i spoczywa na każdym podmiocie korzystającym ze środowiska, którego działalność powoduje emisje (wprowadzanie do powietrza gazów cieplarnianych lub innych substancji).

W ramach stałej współpracy z Klientem, zobowiązujemy się do sporządzania i wprowadzania raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

 

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) – roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zobowiązani są przedłożyć:

1) wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji;
2)prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji, z wyłączeniem prowadzących odbieranie odpadów komunalnych.

W ramach stałej współpracy z Klientem, zobowiązujemy się do prowadzenia na bieżąco w jego imieniu ewidencji odpadów w oparciu o dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów oraz sporządzenia w oparciu o sporządzoną ewidencję rocznych zestawień danych o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Sprawozdanie w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek:

  • zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych:
  • złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych

Przedsiębiorca, który nie wykonał obowiązku zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych, jest obowiązany do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu, w tym recyklingu dla wszystkich opakowań razem.

W ramach stałej współpracy z Klientem, zobowiązujemy się do naliczania opłaty produktowej oraz sporządzenia rocznego sprawozdania w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz sprawozdanie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska

 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska są obowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów, o których mowa w art. 273 ust. 1 tejże ustawy.

Podmioty korzystające ze środowiska ustalają we własnym zakresie wysokość należnych opłat za okres, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Opłaty za korzystanie ze środowiska należy ustalić zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, stosując stawki opłat obowiązujące w danym roku.

Podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane przedłożyć marszałkowi województwa wykazy za rok poprzedni zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat. Wykazy te należy sporządzić zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Podejmując stałą współpracę z naszymi Klientami zobowiązujemy się do naliczenia opłat, a także sporządzenia wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat. Wykorzystanie posiadanego doświadczenia w połączeniu z wiedzą z zakresu chemii i technologii produkcyjnych daje nam możliwość precyzyjnego wyliczenia opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, z reguły niższych niż ponoszone przed podjęciem współpracy z naszą firmą. Stąd też jedną z naszych specjalności jest uzyskiwanie zwrotów poniesionych opłat z zakresu korzystania ze środowiska za okres do pięciu lat wstecz.

%

Skuteczne rozwiązania

%

Sporządzanie dokumentacji

%

Wykonywanie raportów

%

Szybkie i sprawne działania

Sporządzanie dokumentów potwierdzających recykling i odzysk (DPR i DPO)

Do podstawowych obowiązków firm wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach należy zapewnienie odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych. Odzyskowi należy poddać odpady opakowaniowe takiego samego rodzaju jak te, które pozostaną po wprowadzonych na rynek produktach. Procesy te muszą być udokumentowane i potwierdza się je na specjalnych formularzach.

Dla firm wyspecjalizowanych w zakresie przetwarzania odpadów opakowaniowych, podejmujących z nami stałą współpracę, oferujemy sporządzanie w ich imieniu dokumentów potwierdzających recykling i odzysk (DPR i DPO).