Operat przeciwpożarowy

utworzone przez | 28/08/2019 | Obowiązek BDO | 0 komentarzy

 

O czym mówi ustawa o odpadach?

 

Dnia 5 września 2018r. weszła w życie zmiana ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 1592). Jedną z istotnych wprowadzonych zmian jest nałożenie na przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami obowiązku sporządzenia „operatu przeciwpożarowego” i uzgodnienia go z powiatowym (miejskim) komendantem straży pożarnej.

W art. 43. ust. 8 znowelizowanej ustawy o odpadach znalazła się delegacja dla Ministra Spraw Wewnętrznych, do wydania rozporządzenia określającego wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, kierując się możliwością wdrożenia wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz ryzykiem związanym z zagrożeniem pożarowym. Rozporządzenie to ma doprecyzować zakres informacji niezbędnych do zawarcia w przedmiotowym operacie przeciwpożarowym.

W związku z powyższym pojawiły się opinie, że sporządzenie operatu przeciwpożarowego możliwe będzie dopiero po wejściu w życie powyższego rozporządzenia.

Twierdzenie takie jest błędne – ponieważ zgodnie z art. 17 zmiany ustawy o odpadach, wskazany powyżej przepis nadający ministrowi uprawnienia do wydania rozporządzenia wejdzie w życie dopiero 22.08.2019r., natomiast przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć wniosek aktualizujący posiadane decyzje w zakresie gospodarowania odpadami (do czynności której niezbędne jest opracowanie i uzgodnienie operatu przeciwpożarowego) do dnia 06.09.2019r.
Podsumowując – ustawa zakłada że przedsiębiorca uzyska uzgodnienie operatu przeciwpożarowego zanim Minister Spraw Wewnętrznych przystąpi do prac nad opisywanym powyżej rozporządzeniem.

 

 

Co zatem powinien zawierać operat przeciwpożarowy i na podstawie jakich przepisów powinien zostać wykonany?

 

 

Zgodnie z art. 42. ust. 4e znowelizowanej ustawy o odpadach – „operat przeciwpożarowy stanowi opinię, o której mowa w art. 11n ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej”, czyli stanowi ekspertyzę techniczną lub opinię o której mowa w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 42. ust. 4b p. 1) znowelizowanej ustawy o odpadach – operat przeciwpożarowy powinien zawierać warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.
Zgodnie z art. 43. ust. 7 znowelizowanej ustawy o odpadach „instalacje, obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów są projektowane, wykonywane, wyposażane, uruchamiane, użytkowane i zarządzane w sposób ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający:
1) zachowanie nośności konstrukcji obiektów budowlanych przez określony czas;
2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w ich obrębie;
3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;
4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;
5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych, a w szczególności zapewnienie warunków do podejmowania przez te ekipy działań gaśniczych.”

Podsumowując – najnowsza zmiana ustawy o odpadach nie wprowadza na dzień dzisiejszy modyfikacji do dotychczasowych zasad sporządzania opinii i ekspertyz przeciwpożarowych i w praktyce sprowadza się do nadania takiej ekspertyzie tytułu „operat przeciwpożarowy

Stan prawny na dzień
23.10.2018r.
Radosław Trzaska