Pomiary hałasu

Specjalizujemy się wykonywaniu pomiarów hałasu pochodzącego z instalacji przemysłowych do środowiska. Na potrzeby Klienta sporządzamy także analizy oddziaływania akustycznego i rozprzestrzeniania hałasu planowanych inwestycji wykorzystując metody modelowania matematycznego. Nasz główny obszar działalności to Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Inowrocław oraz okolice tych miast. Posiadamy duże doświadczenie w pomiarach emisji hałasu oraz innych działaniach wspierających firmy z zakresu spełniania wymagań i uzyskiwania zezwoleń z zakresu ochrony środowiska

Pomiary hałasu w: Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Inowrocławiu

Akredytowane Laboratorium Badawcze

W celu świadczenia najwyższej jakości usług związanych z pomiarami hałasu dysponujemy akredytowanym laboratorium badawczym. Poniżej więcej szczegołów technicznych.

Akredytacja: AB 1498

 

Akredytacja od: 24-02-2014

 

 

 

Dane organizacji:

M-LAB Mirosław Pracki

ul. Barcińska 18; 88-170 Pakość

Dane laboratorium:

Laboratorium M-LAB

ul. Barcińska 18; 88-170 Pakość

Pomiary hałasu pochodzącego z instalacji do środowiska

Wykonywane przez naszą firmę pomiary hałasu wykonywane są w celu wyznaczenia wartości poziomu hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych. Pomiary przeprowadzane są przez naszą firmę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542).

Wykonujemy pomiary emisji hałasu do środowiska pochodzącego z instalacji w porze dnia  i porze nocy. Dla precyzyjnego określenia wpływu instalacji na środowisko proponujemy wykonanie pomiarów w co najmniej dwóch punktach pomiarowych, zlokalizowanych w obrębie najbliższej zabudowy mieszkalnej, lub zabudowy najbardziej narażonej akustycznie.

 

Emisja hałasu do środowiska

Pomiary emisji hałasu do środowiska wykonujemy we współpracy z akredytowanym laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) zgodnie z metodyką określoną rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542).

Pomiary emisji hałasu do środowiska zgodnie z metodyką wykonujemy zarówno w warunkach pracy instalacji jak i poprzez pomiar tła akustycznego.

Wyniki pomiarów emisji hałasu przedstawione zostaną w, podpisanym przez osobę dysponującą wymaganymi prawem uprawnieniami, podsumowującym sprawozdaniu z pomiarów, przekazanym zamawiającemu w dwóch wersjach drukowanych, oraz, w razie wystąpienia takiej potrzeby, również w wersji elektronicznej.

 

Analiza oddziaływania akustycznego

Analizę oddziaływania akustycznego opracowujemy na potrzeby np. sporządzenia kart informacyjnych przedsięwzięcia, raportów o ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko, pozwoleń zintegrowanych, itp.

Analizę akustyczną wykonujemy w oparciu o koncepcję projektowanej inwestycji, charakterystykę źródeł hałasu na terenie zakładu, parametry techniczne maszyn i urządzeń wykorzystywanych na zakładzie, planowane adaptacje akustyczne, itp.

Analizę oddziaływania akustycznego opracowujemy w oparciu o program SON2.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapaszamy do kontaktu z Aku-Tech.

 

Pomiary emisji hałasu Aku-Tech - Bydgoszcz, Toruń, Włocławek oraz Inowrocław
Pomiary hałasu na stanowiskach pracy