Tło akustyczne i wybrane aspekty dla badań pomiaru hałasu

utworzone przez | 17/09/2019 | Obowiązek BDO | 0 komentarzy

Poniższa wypowiedź przybliży pojęcie tła akustycznego, które jest równie ważne podczas pomiaru hałasu pochodzącego, w przypadku zakresu pracy naszej firmy, od konkretnej instalacji czy zakładu.

Podczas pomiarów hałasu pochodzącego z konkretnej instalacji należy także określić poziom tła akustycznego, czyli dźwięków pochodzących z otoczenia badanego zakładu, po uprzednim wyłączeniu źródła, które nas interesuje, pamiętając o tym, iż punkty pomiarowe powinny znajdować się w tych samych lokalizacjach co podczas pomiarów hałasu emitowanego przez badane źródło.

Czym jest tło akustyczne?

Najprościej mówiąc jest to hałas, jaki występuje w określonym miejscu pomiaru po wyłączeniu badanego źródła hałasu.

Do głównych źródeł tła akustycznego należą ruch drogowy, źródła naturalne oraz pobliskie instalacje przemysłowe.

Pomiary tła akustycznego

W przypadku kiedy pomiaru tła akustycznego dokonujemy w pewnym odstępie czasowym od pomiaru hałasu wytwarzanego przez zakład, ich wynik można uznać za prawidłowy tylko wtedy, gdy wykażemy, iż tło akustyczne nie zmieniło się. Wykazanie tego możliwe jest poprzez wykonanie pomiarów tła w punktach, gdzie wpływ hałasu wytwarzanego przez zakład jest pomijalny.

Sytuacja, w której można pozwolić sobie na komfort niewyznaczania tła akustycznego, nie występuje często, a na pewno nie na pierwszym, wstępnym etapie pomiarów.

W przypadku kiedy nie można wyłączyć instalacji mamy kilka możliwości, przykładowo:

  • zastosowanie metody obliczeniowej (na podstawie rzeczywistych pomiarów pracującej
    instalacji),
  • zastosowanie metody pomiarowej w przypadku możliwości wyłączenia poszczególnych części badanych instalacji.

Pomiar tła dla całego zakładu

Są również takie sytuacje kiedy nie mamy możliwości wyłączenia źródła, więc w takim przypadku dopuszczalne jest wykonanie pomiarów tła w innym punkcie, przykładowo w cieniu akustycznym budynków znajdujących się w otoczeniu badanej instalacji lub na terenie o podobnym ukształtowaniu, ale poza oddziaływaniem akustycznym badanej instalacji. Niestety jest to dość subiektywna metoda oceny poziomu hałasu tła akustycznego, a im bardziej otoczenie zakładu jest urozmaicone, tym trudniejsza jest taka ocena.

Pomiary tła powinny być dokonywane w tym samym dniu, o tej samej porze doby oraz podczas podobnym warunkach meteorologicznych.

Pomiar tła dla instalacji będącej częścią zakładu

Bardziej skomplikowana sytuacja jest, kiedy pomiar dotyczy części zakładu. W takim przypadku poziom tła akustycznego to nie tylko hałas, który dociera do punktu pomiarowego z innych źródeł poza terenem zakładu, ale również hałas pochodzący z samego zakładu bez badanej instalacji.

Wykonanie pomiarów w zastępczych punktach pomiarowych byłoby możliwe tylko w sytuacji, kiedy zakład emitowałby hałas taki sam we wszystkich kierunkach, co jak wiemy nie ma miejsca.

Wobec tego wykonanie pomiarów tła możliwe jest jedynie w przypadku, gdy zaistnieje sposobność wyłączenia badanej instalacji przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że nie spowoduje to istotnych zmian w pracy pozostałej części zakładu (wyłączenie bloków, znaczny spadek obciążenia, włączenie innych źródeł hałasu). Taka możliwość nie zdarza się
często.

 

Pomiary tła akustycznego podczas pomiarów gwarancyjnych

W wyniku pomiarów gwarancyjnych nie jest konieczne wyznaczenie konkretnej wartości hałasu emitowanego przez instalację czy urządzenie, ale sprawdzenie, czy jakaś ściśle określona wartość nie została przekroczona. Dopiero w sytuacji, kiedy stwierdza się takie przekroczenie, ważne jest, aby poznać konkretną wartość poziomu emisji hałasu oraz niepewność jej wyznaczenia.

Sporządzono na podstawie artykułu Adriana Prusko pt. „Znaczenie tła akustycznego w pomiarach hałasu w środowisku i ocenie uzyskanych rezultatów” zamieszczonego w drugim numerze z 2013 roku „Biuletynu naukowo-technicznego” Zakładów Pomiarowo-Badawczych Energetyki ENERGOPOMIAR
Sp. z o.o. 

Przygotowała
Paulina Rocławska

https://www.energopomiar.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=298:znaczenie-ta-akustycznego-w-pomiarach-haasu-w-rodowisku-i-ocenie-uzyskanych-rezultatow-&catid=55:publikacje-2013&Itemid=154