604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl

Nie od dzisiaj wiadomo, że długotrwałe przebywanie w głośnym miejscu nie wpływa
pozytywnie na organizm ludzki. Szereg badaczy przeprowadziło wiele badań z tym
związanych, przede wszystkim takich, które miały przedstawić negatywne skutki
długotrwałego przebywania w hałasie.


Głównym wnioskiem jaki wypływa z tych badań, jest fakt, że stwierdzono występowanie
chorób zawodowych w określonych grupach zawodowych, na przykład u tokarzy czy
górników. Największym zagrożeniem dla tych osób w perspektywie wieloletniej jest przede
wszystkim całkowita lub częściowa utrata słuchu, ale dodatkowo pylica czy też choroby
serca.


Zawodowe uszkodzenie słuchu, czyli obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego
spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej
45 dB w uchu lepiej słyszącym.


Objawami chorobowymi najczęściej zgłaszanymi przez osoby narażone na hałas są:
 Częste bóle głowy,
 Przewlekła bezsenność,
 Pogorszony nastrój, zdenerwowanie, niepokój,
 Dolegliwości ze strony serca,
 Długotrwałe zmęczenie,
 Częste uczucie wibracji w uszach,
 Częste uczucie pulsowania w uszach,
 Obniżenie odporności organizmu
 Depresja.


Jedyne co możemy zrobić, aby załagodzić negatywne skutki hałasu, w którym długo
przebywamy, to przede wszystkim stosować się do szeregu przepisów, egzekwować od
pracodawcy zapewnienia odpowiednich warunków pracy oraz samemu dbać o swoje zdrowie
(na przykład poprzez zakładanie przeznaczonych do wykonywanej pracy słuchawek
ochronnych).

Niestety wielu z nas nie stosuje się do tego, czego efektem jest wcześniejsze zrezygnowanie
z pracy na rentę lub problemy na emeryturze związane głównie z utratą słuchu bądź
uciążliwymi a zarazem niebezpiecznymi dolegliwościami ze strony serca.
Dbajmy o swoje zdrowie i miejmy na uwadze naszą przyszłość.

Sporządzono na podstawie prezentacji Witolda Mikulskiego pt. „Hałas” zaprezentowanej na szkoleniu edukacyjnym z zakresu hałasu pt. „Zagrożenia hałasem
i wibracja w środowisku pracy”, które odbyło się w Warszawie 2012 roku.

Przygotowała
Paulina Rocławska