Wytyczne dotyczące wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów

utworzone przez | 06/07/2020 | Obowiązek BDO

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania: 

 • zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 • pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, 
 • prowadzący magazynowanie odpadów, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę,
 • lub zarządzający składowiskiem odpadów

jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Natomiast z dniem 17 grudnia 2019 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. 2019 poz. 1755), które określa szczegółowe wymagania dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, minimalne wymagania dla urządzeń technicznych systemu kontroli oraz wymogi przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu.

Minimalne wymagania pod względem parametrów, jakie należy spełnić przy doborze urządzeń technicznych planowanego do zainstalowania monitoringu zostały określone w normie PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach – Część 4: Wytyczne stosowania.

Obraz powinien być rejestrowany za pomocą kamer typu dzień-noc, dostrajających się automatycznie do panującego oświetlenia i nie powinien negatywnie wpływać na identyfikację osób przebywających w miejscu magazynowania lub składowania odpadów. Urządzenia techniczne wchodzące w skład monitoringu powinny umożliwiać wykorzystywanie zarejestrowanego obrazu do jego odtworzenia z zastosowaniem funkcji zatrzymania obrazu na ekranie podczas jego wyświetlenia. Ponadto urządzenia techniczne wizyjnego systemu kontroli posiadać powinny możliwość wykonywania kopii obrazu i pobieranie zapisu w formie elektronicznej oraz określenia miejsca, daty i czasu zarejestrowanych zdarzeń i czynności. Monitoring powinien być wyposażony w urządzenia techniczne umożliwiające dostęp do obrazu w czasie rzeczywistym, przez system teleinformatyczny, za pomocą odpowiedniego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, tj. urządzenia telekomunikacyjnego przeznaczonego do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci.

Napięcie zasilające urządzenia wchodzące w skład monitoringu powinno być zabezpieczone przed nieoczekiwanym jego zanikiem, gwarantującym jego podtrzymanie przez okres co najmniej 2 godzin. Dopuszczalne jest przerwanie pracy monitoringu i nastanie przerwy w rejestracji obrazu wynikającej wyłącznie z potrzeb przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu kontroli. Przerwa ta jednak nie może przekraczać łącznie 48 godzin w roku kalendarzowym. Jednocześnie posiadacz odpadów zobowiązany jest wcześniej, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, poinformować wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwego ze względu na lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Możliwe jest rejestrowanie obrazu z systemu kontroli w serwerowni prowadzonej przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny poza miejscem magazynowania lub składowania odpadów.

Zarejestrowany obraz należy przechowywać na elektronicznym nośniku informacji, zapewniającym możliwość odczytania zarejestrowanego obrazu w postaci niewpływającej negatywnie na identyfikację osób przebywających w tym miejscu, w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, przeznaczonych do tego rodzaju nośników. Pojemność nośnika powinna umożliwiać przechowywanie zarejestrowanego obrazu przez co najmniej miesiąc od daty dokonania zapisu, a zarejestrowany obraz może ulec skasowaniu po upływie miesiąca od daty dokonania jego zapisu. Nośnik należy zabezpieczyć przed utratą danych, szkodliwym działaniem środków chemicznych, temperatury, światła, promieniowania lub pożaru oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także dostępem osób nieuprawnionych.

Nośnik powinien być przechowywany w pomieszczeniu, w osobnej, wydzielonej strefie pożarowej, oddzielonej zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. W tym, elementy oddzielenia przeciwpożarowego pomieszczenia do przechowywania nośnika powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120, lub jeśli nie jest to możliwe, ściany oddzielenia przeciwpożarowego powinny znajdować się w odległości co najmniej 20 metrów od miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Obowiązki te, związane zagwarantowaniem odpowiednich warunków do przechowywania nośnika, wchodzą w życie i obowiązywać będą od dnia 22 lutego 2021 r.

Przy wejściu na teren miejsca magazynowania lub składowania odpadów należy umieścić informację o prowadzeniu systemu kontroli.

Wizyjny system kontroli powinien zapewniać rejestrację obrazu, obejmującą całą powierzchnię, na której prowadzone są procesy magazynowania lub składowania odpadów, drogi dojazdowe znajdujące się w obrębie placu magazynowego lub składowego znajdujące się w odległości do 15 m od zewnętrznej krawędzi miejsc magazynowych i składowych oraz pas zewnętrzny o szerokości 5 metrów otaczający miejsce magazynowania lub składowania odpadów. Jeżeli posiadacz odpadów posiada tytuł prawny do pasa otaczającego miejsce magazynowania lub składowania odpadów o szerokości poniżej 5 m, wówczas monitoring powinien obejmować pas zewnętrzny otaczający magazynowane lub składowane odpady w zakresie, w jakim podmiot posiada tytuł prawny do tego pasa.

Dla miejsc magazynowania lub składowania odpadów zlokalizowanych wewnątrz zamykanych pomieszczeń, system kontroli powinien zapewniać rejestrację obrazu obejmującą magazynowane lub składowane odpady do granicy ścian wewnątrz tego pomieszczenia, bez uwzględnienia pasa otaczającego magazynowanych lub składowanych odpadów oraz bramę wjazdową i wyjazdową do tego pomieszczenia.

Dla odpadów magazynowanych lub składowanych w zbiornikach, w tym w silosach, które nie są przystosowane do przebywania ludzi, system kontroli powinien zapewniać rejestrację obrazu obejmującą powierzchnię w promieniu 5 m od wlotu do zbiornika lub wylotu ze zbiornika, liczonych od wlotu do zbiornika lub wylotu ze zbiornika oraz drogi dojazdowe zlokalizowane w miejscu magazynowania lub składowania odpadów, do odległości 15 m od zbiornika. 

Zapis obrazu wizyjnego z miejsca magazynowania lub składowania odpadów należy przechowywać przez miesiąc od daty dokonania zapisu. Utrwalony obraz lub kopię zapisu obrazu wizyjnego z miejsc magazynowania lub składowania odpadów należy udostępnić na żądanie organu uprawnionego do kontroli działalności w zakresie gospodarki odpadami, sądu, prokuratury, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Udostępnienie zapisanego obrazu lub jego kopii podmiotowi, o którym mowa powyżej odbywa się niezwłocznie na żądanie tego podmiotu. 

Wizyjny system kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów należy prowadzić przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów powinien być przechowywany w sposób odpowiednio zabezpieczający przed dostępem osób nieupoważnionych oraz jego utratą, przede wszystkim wskutek zniszczenia lub kradzieży.

Posiadacz odpadów zobowiązany jest zapewnić wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów dostępność obrazu z wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny w przypadku magazynowania lub składowania odpadów palnych takich jak: 

 • paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego paliwa,
 • papier oraz tektura,
 • tekstylia,
 • odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali,
 • tworzywa sztuczne, w tym folia, oraz opony i inne odpady z gumy,
 • drewno i odpady drewnopochodne,
 • odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów,
 • odpady wielomateriałowe złożone z materiałów, takich jak: papier oraz tektura, tekstylia, tworzywa sztuczne i guma, drewno i odpady drewnopochodne.

Posiadacz odpadów zobowiązany jest zapewnić wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska dostępność obrazu z wizyjnego systemu kontroli tego miejsca w czasie rzeczywistym przez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności.

Opracowała Natalia Iwańczuk

Stan prawny na dzień 26.09.2019 r.