Zbierający odpady, recyklerzy i sortownie a obowiązek BDO

utworzone przez | 28/05/2020 | Obowiązek BDO

 

Zupełnie od niedawna, bowiem dopiero od 24 stycznia 2018 roku istnieje elektroniczny rejestr BDO, skupiający w sobie najważniejsze informacje dotyczące nie tylko gospodarki odpadami, ale również odnoszące się do podmiotów zajmujących się wprowadzaniem na rynek produktów w opakowaniach bądź samych opakowań. Wpis do rejestru dobywa się na dwa sposoby – na wniosek przedsiębiorcy bądź z urzędu (w obu przypadkach o dokonaniu wpisu decyduje marszałek województwa).

Sprzedawca odpadów i pośrednik – czy podlegają obowiązkowi rejestracji w BDO?

Sprzedawcy oraz pośrednicy w obrocie odpadami są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO pod warunkiem, że wcześniej nie zostali wpisani do niego z urzędu, w związku z innymi aspektami swojej działalności. Warto przy wspomnieć, że za pośrednika w obrocie odpadami uznaje się każdą jednostkę, która organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów. Natomiast za sprzedającego odpady uznaje się podmiot, który najpierw nabywa, a potem zbywa odpady.

Tak naprawdę to, czy sprzedawca odpadów i pośrednik powinni rejestrować swoją działalność w systemie BDO zależy od tego, jakie odpady oraz w jakiej ilości są wytwarzane. Ponadto należy pamiętać o tym, że sprzedawca ze względu na specyfikę swojej działalności w zdecydowanej większości przypadków zobowiązany będzie do przedstawienia zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na ich przetwarzanie. W takim przypadku niezależnie od tego, czy sprzedawca odpadów oraz pośrednik zostali już wpisani do BDO, zobowiązani są do posiadania stosownych zezwoleń przez cały okres swojej działalności.

BDO a recykling odpadów

Jednostki prowadzące działalność związaną z recyklingiem odpadów również związane są obowiązkiem dokonania wpisu do rejestru BDO (mówi o tym ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). Poza jednostkami zajmującymi się recyklingiem odpadów, wpisu do rejestru zobowiązane są także dokonać jednostki zajmujące się pokrewną działalnością, czyli:

  • przetwarzaniem odpadów ( nawet w przypadku tych, którzy w myśl przepisów są zwolnieni z posiadania zezwoleń na prowadzenie tego typu działalności),
  • transportem odpadów,
  • sprzedażą bądź pośrednictwem w zakresie obrotu odpadami,
  • wytwarzaniem odpadów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów (tu nie klasyfikuje się jednak posiadaczy odpadów, którzy otrzymali pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów – takie jednostki nie muszą się ubiegać o wpis do rejestru BDO, bowiem wpisywane są do niego z urzędu).

Do dokonania wpisu do rejestru odpadów BDO zobowiązana jest jeszcze jednak, dość specyficzna grupa przedsiębiorców. Chodzi tu o szeroką grupę wytwórców odpadów, którzy w myśl obowiązujących przepisów prawa z zakresu gospodarki odpadami są zmuszeni do prowadzenia bieżącej, zarówno ilościowej jak i jakościowej ewidencji wytwarzanych w ramach swojej działalności odpadów. Obowiązek ten dotyczy zarówno przedsiębiorców zajmujących się prowadzeniem pełnej ewidencji (tu najczęściej wykorzystywane są karty przekazania odpadów czy też karty ewidencji odpadów), jak i ewidencji uproszczonej (najczęściej w formie kart przekazania odpadów czy kart ewidencji odpadów).

Metodą na zbadanie czy system pracuje prawidłowo jest audyt BDO.

Sortownie śmieci a obowiązek rejestracji w BDO

W związku z charakterystyką prowadzonej przez siebie działalności (obrotem bardzo dużej ilości różnorodnych odpadów) sortownie odpadów są w zdecydowanej większości przypadków zobowiązane do rejestracji swojej działalności w rejestrze BDO. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku:

  • zbierania w sortowni zużytych pojazdów mechanicznych,
  • prowadzenia odzysku z olei, preparatów smarowych czy opon pneumatycznych,
  • zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • bezpośredniego lub pośredniego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  • transportu i obrotu odpadami.

BDO – o czym należy pamiętać?

Warto mieć na uwadze, że w przypadku obowiązku wpisu do rejestru BDO wielkość firmy nie ma znaczenia, najważniejszy jest rodzai i ilość odpadów, jaka wytwarza jest w wyniku prowadzonej przez firmę działalności. W praktyce wygląda to zatem tak, że w rejestrze swoje miejsce znajdują zarówno jednoosobowe firmy, w przypadku których ze względu na prowadzoną działalność istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów najlepszym przykładem na potwierdzenie zastosowania w praktyce tego zapisu mogą być między innymi salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie czy sklepy spożywcze).

Warto więc rozważyć zlecenie obsługi BDO profesjonalnej firmie, aby mieć pewność, że zostanie to wykonane w sposób prawidłowy.