Sporządzanie opracowań

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, po opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania danego pozwolenia, obejmujemy nadzorem cały proces administracyjny, aż do jego uzyskania. Świadczymy usługi w zakresie:

 • uzyskiwania zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów,
 • uzyskiwanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 • uzyskiwania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • dokonywania zgłoszenia instalacji,
 • uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych,
 • sporządzania kart informacyjnych przedsięwzięcia,
 • sporządzania raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

W celu uzyskania decyzji na przetwarzanie odpadów należy do właściwego organu administracyjnego złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Wniosek ten powinien spełniać wymagania określone w ustawie o odpadach i zawierać m.in. informacje o rodzajach odpadów przewidywanych do przetwarzania wraz ze wskazaniem miejsca ich przetwarzania oraz ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w skali roku. Ważny aspekt stanowią również dane techniczne instalacji lub urządzenia do przetwarzania odpadów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym biurem. Podczas niezobowiązującej rozmowy, spróbujemy wyjaśnić wszelkie niejasności i wskazać właściwe rozwiązania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, po opracowaniu kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania danego zezwolenia, obejmujemy nadzorem cały proces administracyjny, aż do jego uzyskania.

Doświadczenie w stałej obsłudze firm

Zezwolenie na zbieranie odpadów

W celu uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów należy do właściwego organu administracyjnego złożyć wniosek o wydanie odpowiedniej decyzji. Wniosek powinien spełniać wymagania określone w ustawie o odpadach, w tym m.in. określać rodzaj odpadów przewidzianych do zbierania wraz z opisem metod ich zbierania, określać miejsca zbierania i sposób magazynowania odpadów.

Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym biurem. Podczas niezobowiązującej rozmowy, spróbujemy wyjaśnić wszelkie niejasności i wskazać właściwe rozwiązania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, po opracowaniu kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania danego zezwolenia, obejmujemy nadzorem cały proces administracyjny, aż do jego uzyskania.

Potrzebujesz obsługi w zakresie BDO?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) wytwórca odpadów podlega obowiązkowi uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów jeżeli posiada instalację w której wytwarzane jest rocznie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub/i powyżej 5000 ton odpadów innych niż niebezpieczne.

W celu uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów należy do właściwego organu administracyjnego złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Wniosek ten powinien spełniać wymagania określone w Ustawie Prawo ochrony środowiska. Informacje zawarte we wniosku powinny obejmować m.in. rodzaj odpadów przewidzianych do wytwarzania wraz z ich składem chemicznym i właściwościami, ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w skali roku, sposoby zapobiegania powstawania odpadów, wskazanie miejsca magazynowania odpadów i sposób w jaki odpady będą magazynowane, w tym również dalszy sposób postępowania z wytworzonymi odpadami.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym biurem. Podczas niezobowiązującej rozmowy, spróbujemy wyjaśnić wszelkie niejasności i wskazać właściwe rozwiązania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, po opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania danego pozwolenia, obejmujemy nadzorem cały proces administracyjny, aż do jego uzyskania.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i zgłoszenie instalacji

W celu ustalenia, czy przedmiotowa instalacja wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub zgłoszenia należy dokonać kwalifikacji przedsięwzięcia w oparciu o poniższe rozporządzenia Ministra Środowiska:

 • Rozporządzenie Ministra środowiska w sprawie przypadków w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kwalifikacji instalacji, prosimy o kontakt z naszym biurem. Podczas niezobowiązującej rozmowy, spróbujemy wyjaśnić wszelkie niejasności i wskazać właściwe rozwiązania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, po opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania danego pozwolenia, obejmujemy nadzorem cały proces administracyjny, aż do jego uzyskania.

Pozwolenie zintegrowane

W celu ustalenia, czy przedmiotowa instalacja wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub zgłoszenia należy dokonać kwalifikacji przedsięwzięcia w oparciu o poniższe rozporządzenia Ministra Środowiska:

 • Rozporządzenie Ministra środowiska w sprawie przypadków w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kwalifikacji instalacji, prosimy o kontakt z naszym biurem. Podczas niezobowiązującej rozmowy, spróbujemy wyjaśnić wszelkie niejasności i wskazać właściwe rozwiązania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, po opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania danego pozwolenia, obejmujemy nadzorem cały proces administracyjny, aż do jego uzyskania.

Pozwolenia na wprowadzanie pyłów / gazów do atmosfery / pozwolenia zintegrowane

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) i raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Realizacja części przedsięwzięć wymaga nie tylko uzyskania np. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji na przetwarzanie odpadów, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i in. Wymaga również wcześniejszego uzyskania decyzji środowiskowej.

W celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia należy złożyć wniosek, którego część powinny stanowić:

 • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziałujących na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia.

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (sporządzenia raportu) dla planowanego przedsięwzięcia jest obligatoryjny. Natomiast w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, obowiązek ten może lecz nie musi zostać nałożony w drodze postanowienia właściwego organu (po zasięgnięciu opinii organów ochrony środowiska i państwowej inspekcji sanitarnej).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym biurem. Podczas niezobowiązującej rozmowy, spróbujemy wyjaśnić wszelkie niejasności i wskazać właściwe rozwiązania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, po opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej, obejmujemy nadzorem cały proces administracyjny, aż do jej uzyskania.