604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl

Sporządzanie opracowań

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, po opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania danego pozwolenia, obejmujemy nadzorem cały proces administracyjny, aż do jego uzyskania. Świadczymy usługi w zakresie:

 • uzyskiwania zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów,
 • uzyskiwanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 • uzyskiwania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • dokonywania zgłoszenia instalacji,
 • uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych,
 • sporządzania kart informacyjnych przedsięwzięcia,
 • sporządzania raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

W celu uzyskania decyzji na przetwarzanie odpadów należy do właściwego organu administracyjnego złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Wniosek ten powinien spełniać wymagania określone w ustawie o odpadach i zawierać m.in. informacje o rodzajach odpadów przewidywanych do przetwarzania wraz ze wskazaniem miejsca ich przetwarzania oraz ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w skali roku. Ważny aspekt stanowią również dane techniczne instalacji lub urządzenia do przetwarzania odpadów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym biurem. Podczas niezobowiązującej rozmowy, spróbujemy wyjaśnić wszelkie niejasności i wskazać właściwe rozwiązania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, po opracowaniu kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania danego zezwolenia, obejmujemy nadzorem cały proces administracyjny, aż do jego uzyskania.

Doświadczenie w stałej obsłudze firm

Zezwolenie na zbieranie odpadów

W celu uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów należy do właściwego organu administracyjnego złożyć wniosek o wydanie odpowiedniej decyzji. Wniosek powinien spełniać wymagania określone w ustawie o odpadach, w tym m.in. określać rodzaj odpadów przewidzianych do zbierania wraz z opisem metod ich zbierania, określać miejsca zbierania i sposób magazynowania odpadów.

Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym biurem. Podczas niezobowiązującej rozmowy, spróbujemy wyjaśnić wszelkie niejasności i wskazać właściwe rozwiązania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, po opracowaniu kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania danego zezwolenia, obejmujemy nadzorem cały proces administracyjny, aż do jego uzyskania.

Potrzebujesz obsługi w zakresie BDO?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) wytwórca odpadów podlega obowiązkowi uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów jeżeli posiada instalację w której wytwarzane jest rocznie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych lub/i powyżej 5000 ton odpadów innych niż niebezpieczne.

W celu uzyskania decyzji na wytwarzanie odpadów należy do właściwego organu administracyjnego złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Wniosek ten powinien spełniać wymagania określone w Ustawie Prawo ochrony środowiska. Informacje zawarte we wniosku powinny obejmować m.in. rodzaj odpadów przewidzianych do wytwarzania wraz z ich składem chemicznym i właściwościami, ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w skali roku, sposoby zapobiegania powstawania odpadów, wskazanie miejsca magazynowania odpadów i sposób w jaki odpady będą magazynowane, w tym również dalszy sposób postępowania z wytworzonymi odpadami.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym biurem. Podczas niezobowiązującej rozmowy, spróbujemy wyjaśnić wszelkie niejasności i wskazać właściwe rozwiązania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, po opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania danego pozwolenia, obejmujemy nadzorem cały proces administracyjny, aż do jego uzyskania.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i zgłoszenie instalacji

W celu ustalenia, czy przedmiotowa instalacja wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza lub zgłoszenia należy dokonać kwalifikacji przedsięwzięcia w oparciu o poniższe rozporządzenia Ministra Środowiska:

 • Rozporządzenie Ministra środowiska w sprawie przypadków w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kwalifikacji instalacji, prosimy o kontakt z naszym biurem. Podczas niezobowiązującej rozmowy, spróbujemy wyjaśnić wszelkie niejasności i wskazać właściwe rozwiązania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, po opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania danego pozwolenia, obejmujemy nadzorem cały proces administracyjny, aż do jego uzyskania.

Pozwolenie zintegrowane

Rodzaje instalacji, dla których należy uzyskać pozwolenie zintegrowane, tzn. instalacji, których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055). Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego obejmuje zarówno nowoprojektowane instalacje, jak i instalacje podlegające istotnym zmianom. Ze względu na charakter pozwolenia zintegrowanego w niniejszym pozwoleniu znajdują się wszystkie elementy działalności instalacji oddziaływujące na środowisko, w tym informacje obejmujące zakres gospodarki odpadami, pozwoleń wodno prawnych, emisji do powietrza.  Ponadto w pozwoleniu tym analizowane są kwestie spełnienia przez instalację wymagań wynikających z najlepszych dostępnych technik (BAT), często prowadzące do zastosowania przez inwestorów technologii bardziej przyjaznych środowisku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym biurem. Podczas niezobowiązującej rozmowy, spróbujemy wyjaśnić wszelkie niejasności i wskazać właściwe rozwiązania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, po opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania danego pozwolenia, obejmujemy nadzorem cały proces administracyjny, aż do jego uzyskania.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) i raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Realizacja części przedsięwzięć wymaga nie tylko uzyskania np. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji na przetwarzanie odpadów, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i in. Wymaga również wcześniejszego uzyskania decyzji środowiskowej.

W celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia należy złożyć wniosek, którego część powinny stanowić:

 • dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziałujących na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia.

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (sporządzenia raportu) dla planowanego przedsięwzięcia jest obligatoryjny. Natomiast w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, obowiązek ten może lecz nie musi zostać nałożony w drodze postanowienia właściwego organu (po zasięgnięciu opinii organów ochrony środowiska i państwowej inspekcji sanitarnej).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym biurem. Podczas niezobowiązującej rozmowy, spróbujemy wyjaśnić wszelkie niejasności i wskazać właściwe rozwiązania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, po opracowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej, obejmujemy nadzorem cały proces administracyjny, aż do jej uzyskania.