Kody odpadów BDO

utworzone przez | 20/08/2020 | Obowiązek BDO, Ochrona środowiska

BDO (Baza Danych Odpadowych) to baza danych zawierająca istotne informacje dotyczące produktów i opakowań, a także dość szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Rejestr opracowany i wprowadzony został przez Ministerstwo Środowiska, jednak obecnie niemal pełen nadzór nad prawidłowością i rzetelnością jego funkcjonowania sprawują marszałkowie poszczególnych województw.

Kto zobowiązany jest do rejestracji w BDO?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wpis do rejestru BDO mają obowiązek przedsiębiorcy, którzy:

 • wytwarzają odpady, które zostają w odpowiedni sposób zewidencjonowane,
 • wprowadzają do obrotu rynkowego produkty w opakowaniach (chodzi tu przede wszystkim o akumulatory, sprzęt elektryczny/elektrotechniczny), opony, smary, pojazdy, oleje, baterie),
 • zajmują się importem opakowań,
 • stanowią wewnątrzwspólnotowego nabywcę opakowań.

Odpady opakowaniowe

Ze względu na fakt, że system BDO funkcjonuje stosunkowo do niedawna, wielu przedsiębiorców nie do końca ma pewność, jakie po dokonaniu rejestracji do systemu będą ciążyły na nim obowiązki. Duże wątpliwości wzbudzają w przedsiębiorcach zasadny odnoszące się do wpisu do rejestru odpadów opakowaniowych. Są to odpady dość charakterystyczne, dlatego też za ich ewidencje odpowiadają przede wszystkim Ci przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności wykorzystują ogromne ilości kartonów, foli czy streczu. To odpady z tak zwanej grupy ”15” (co oznacza, że pierwszą liczbą w kodzie jest liczba 15).

Kody w BDO

Dla ułatwienia przedsiębiorcom odpowiedniej klasyfikacji odpadów, każda z grup otrzymała swój indywidualny kod:

 • kod 01 – odpady związane z poszukiwaniem/ wydobyciem/ fizyczną bądź chemiczną przeróbką rudy bądź innego rodzaju kopalin,
 • kod 0101 – odpady z wydobytych kopalin,
 • kod 0103 – odpady pochodzące z poddania metalu obróbce fizycznej lub chemicznej,
 • kod 0104 – odpady pochodzące z fizycznej i chemicznej obróbki kopalin innych niż ruda,
 • kod 0105 – odpady w postaci płuczek wiertniczych i innych odpadów wiertniczych,
 • kod 02 – odpady pochodzące z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydrologicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności,
 • kod 0201 – odpady pochodzące z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydrologicznych, rybołówstwa, leśnictwa oraz łowiectwa,
 • kod 0202 – odpady pochodzące z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • kod 0203 – odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego,
 • kod 0204 – odpady pochodzące z przemysłu cukrowniczego,
 • kod 0205 – odpady pochodzące z przemysłu mleczarskiego,
 • kod 0206 – odpady pochodzące z przemysłu cukierniczego i piekarniczego,
 • kod 0207 – odpady pochodzące z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (tu nie zalicza się jednak kakao, kawy oraz herbaty),
 • kod 0301 – odpady pochodzące z przetwórstwa drewna oraz produkcji mebli,
 • kod 0302 – odpady powstające w wyniku konserwacji drewna,
 • kod 0303 – odpady z przetwórstwa papieru, tektury oraz celulozowej masy,
 • kod 0401 – odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego,
 • kod 0402 – odpady z przemysłu tekstylnego,
 • kod 0501 – odpady powstałe po przeróbce ropy naftowej.
 • kod 0506 – odpady powstałe po przeróbce węgla,
 • kod 0507 – odpady powstałe w wyniku transportu bądź oczyszczania gazu ziemnego,
 • kod 0601 – odpady związane z kwasami organicznymi,
 • kod 0602 – odpady związane z wodorotlenkami,
 • kod 0603 – odpady związane z solami i ich roztworami,
 • kod 0605 – odpady w postaci osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków,
 • kod 0607 – odpady związane z chlorem,
 • kod 0608 – odpady związane z krzemem i jego pochodnymi,
 • kod 0613 – odpady pochodzące z nieorganicznych procesów chemicznych,
 • kod  07 – odpady powstałe w wyniku produkcji/ przygotowania/ obrotu i stosowania produktów zaliczanych do chemii organicznej,
 • kod 0801 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów,
 • kod 0803 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich,
 • kod 09 – odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych,
 • kod 1001 – odpady pochodzące z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw, 
 • kod 1003 – odpady pochodzące z hutnictwa,
 • kod 11 – odpady powstałe w wyniku chemicznej obróbki powierzchni metali i materiałów powstałych w procesie hydrometalurgii materiałów niezależnych,
 • kod 12 – odpady powstałe w wyniku obróbki i kształtowania powierzchni metali i tworzyw sztucznych,
 • kod 13 – odpady w postaci olei odpadowych i odpady ciekłych paliw,
 • kod 14 – odpady pochodzące z organicznych rozpuszczalników, chłodziw i propylenów,
 • kod 15 – odpady opakowaniowe,
 • kod 16 – odpady, które nie zostały ujęte w jakiejkolwiek innej grupie.

  Warto więc rozważyć zlecenie obsługi BDO profesjonalnej firmie, aby mieć pewność, że zostanie to wykonane w sposób prawidłowy.