604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl

Podmiotowe i przedmiotowe zwolnienie z BDO

utworzone przez | 19/09/2020 | Obowiązek BDO, Ochrona środowiska

Szacuje się, że obowiązkiem rejestracji w systemie BDO może być objętych nawet ponad milion przedsiębiorców. Każda firma wprowadzająca na rynek produkty lub produkty w opakowaniach, wytwarzająca odpady inne niż komunalne albo prowadząca jednostki handlu detalicznego bądź hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, musi znaleźć się w rejestrze BDO. W praktyce oznacza to, że każdy przedsiębiorca powinien zainteresować się prawem związanym z gospodarką odpadami po to, aby zweryfikować, czy BDO dotyczy również jego.

 Obowiązek wpisu do rejestru BDO można uznać za regułę. Od każdej reguły istnieją jednak wyjątki. W tym wypadku można wyróżnić dwa rodzaje zwolnień od konieczności rejestracji w BDO: podmiotowe i przedmiotowe.

Podmiotowe zwolnienie z BDO

Wpis do rejestru BDO, a co za tym idzie obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, omija pewne kategorie podmiotów ze względu na ich charakter prawny, prowadzoną działalność czy rodzaj produkowanych odpadów. Podmiotowe zwolnienie z BDO to przywilej, którym cieszą się:

 • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady do własnych celów, nie szkodząc przy tym środowisku ani nie stwarzając zagrożenia dla życia i zdrowia innych ludzi;
 • podmioty prowadzące nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów, czyli np. apteki przyjmujące leki i opakowania po lekach, szkoły, urzędy czy inne instytucje zbierające odpady, sklepy gromadzące zużyte artykuły konsumpcyjne;
 • podmioty prawne wytwarzające odpady komunalne oraz wytwórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli przekażą pojazdy do stacji demontażu lub punktu zbierania;
 • rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha.

Przedmiotowe zwolnienie z BDO

O ile lista tych, którzy podlegają podmiotowemu zwolnieniu z BDO, jest stosunkowo krótka, o tyle wypunktowanie wszystkich podmiotów zwolnionych z obowiązku wpisu do rejestru ze względu na rodzaj i ilość odpadów, którymi dysponują, wydaje się syzyfową pracą.

Szczegółowe wytyczne na ten temat znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Przykładowe rodzaje odpadów, dla których (do pewnych ilości zebranych w ciągu 1 roku) nie trzeba prowadzić ewidencji, to:

 • odpadowa masa roślinna (bez ograniczeń), kod 02 01 03;
 • odpady kory i korka (do 10 ton), kod 03 01 01;
 • odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 (do 100 kg), kod 08 03 18;
 • sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (do 100 kg), kod 15 02 03;
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (do 5 ton), kod 17 01 01;
 • gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (do 5 ton), kod 17 05 04.

Warto mieć świadomość, jaki rodzaj oraz jaka ilość odpadów są wyłączone z ewidencji. Jeżeli Twoja firma produkuje jedynie uwzględniony w rozporządzeniu typ odpadów w odpowiednich ilościach, oznacza to, że BDO nie stanowi Twojego zmartwienia.

  Warto więc rozważyć zlecenie obsługi BDO profesjonalnej firmie, aby mieć pewność, że zostanie to wykonane w sposób prawidłowy.