Rejestr BDO a ochrona środowiska

utworzone przez | 07/06/2020 | Obowiązek BDO, Ochrona środowiska

BDO jest nowoczesnym systemem teleinformatycznym, zawierającym w sobie informacje o produktach, opakowaniach oraz szeroko rozumianej gospodarce odpadami. BDO jest systemem opracowanym i wdrożonym w życie przez Ministerstwo Środowiska, między innymi w celu lepszej kontroli nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami, co z kolei ma niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska.

Jak działa rejestr BDO?

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach BDO jest teleinformatycznym systemem, w którym znajdują się najważniejsze informacje odnoszące się przede wszystkim do podmiotów wprowadzających do obrotu rynkowego produkty w opakowaniach, a także do tych jednostek, które zajmują się szeroko rozumianą gospodarką odpadami. Dzięki gromadzeniu danych w systemie BDO możliwe stało się nałożenie na przedsiębiorców dla nich nowych obowiązków, które jednak znacznie usprawniły funkcjonowanie gospodarski odpadami, co wywarło pozytywny wpływ na działania podejmowane w celu ochrony środowiska.

Funkcjonowanie rejestru jest stale ulepszane, a on sam staje się coraz bardziej obszerny, a tym samym bardziej skuteczny w swoim działaniu. Choć rejestr został stworzony przez Ministerstwo Środowiska, to tak naprawdę piecze nad prawidłowością jego funkcjonowania sprawują poszczególni marszałkowie województw.

Jaki jest cel uruchomienia rejestru odpadów BDO?

Choć rejestr BDO został opracowany i wdrożony przez Ministerstwo Środowiska, to jednak podmiotami odpowiedzialnymi za kontrolę prawidłowości jego funkcjonowania są marszałkowie poszczególnych województw. Muszą nie tylko dbać o przestrzeganie zasad prawidłowego gospodarowania odpadami podmiotów już wpisanych do rejestru, ale również zajmować się wpisem do rejestru nowych podmiotów gospodarczych.

Rejestr BDO powstał przede wszystkim po to, aby możliwie jak najbardziej kontrolować rynek gospodarki odpadami, stopniowo wspomagając zwalczanie nieprawidłowości nazbyt często w ostatnich latach pojawiających się w tym sektorze. Rejestr ma nie tylko wypierać z funkcjonowania gospodarki odpadami wszelkie nieprawidłowości, ale również kontrolować to, czy w firmach wpisanych do systemu gospodarka poszczególnymi grupy odpadów wygląda dokładnie tak, jak powinna.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że organy inspekcji ochrony środowiska posiadają stosowne uprawnienia, dzięki którym mają oni stały dostęp do bazy BDO, co w bardzo dużym stopniu pozwala na znacznie sprawniejsze i efektywniejsze sprawowania kontroli nad ewidencją odpadów. Kontrola zmniejsza ryzyko nie tylko prowadzenia w sposób niewłaściwy ewidencji odpadów, ale również wyeliminowania w dość znaczącym stopniu dość dużego problemu, jakim jeszcze do niedawna było nielegalne przekazywanie odpadów nieupoważnionym jednostkom.

Kto jest zobowiązany do dokonania wpisu do rejestru BDO?

Wpis do rejestru BDO uzyskać można na dwa sposoby – na wniosek bądź z urzędu (co jednak zdarza się zdecydowanie rzadziej ze względu na wymagane przy tym okoliczności). Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis do rejestru złożyć muszą przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie:

 • przetwarzania odpadów (dotyczy to jednak tylko tych jednostek, które do swojej zawodowej pracy nie potrzebują stosownego zezwolenia),
 • transportu odpadów,
 • sprzedaży (lub pośrednictwa w sprzedaży) odpadów,
 • prowadzenia punktów recyklingowych,
 • wytwarzania odpadów, które ze względu na swoją charakterystykę muszą być ewidencjonowane,
 • zbierania i przechowywania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wpis do rejestru BDO z urzędu

Natomiast z urzędu do rejestru BDO wpisywane są podmioty gospodarcze które:

– ze względu na specyfikę swojej działalności otrzymały pozwolenie zintegrowane,
– otrzymały stosowne zezwolenie na wytwarzanie odpadów,
– posiadają koncesję na podziemne składowanie odpadów,
– posiadają i wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości.

Nie wszyscy jednak muszą (ze względu na charakter wytwarzanych przez siebie odpadów) rejestrować się w systemie BDO. Z tego obowiązku zwolnieni są przede wszystkim:

 • rolnicy których obszar gospodarstwa nie przekracza powierzchni 75 ha,
 • podmioty gospodarcze zajmujące się amatorską działalnością w zakresie zbierania odpadów (chodzi tu przede wszystkim o odpady opakowaniowe oraz odpady pochodzące ze zużytych artykułów konsumpcyjnych),
 • podmioty prowadzące uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
 • podmioty prowadzące uprawy przeznaczone na pasze
 • podmioty gospodarcze zajmujące się transportem odpadów we własnym zakresie,

Nie warto ignorować obowiązku rejestracji BDO, bowiem zaniechanie wpisu do systemu zagrożone jest poważnymi konsekwencjami, zarówno tymi natury pieniężnej, jak i karą pozbawienia lub ograniczenia wolności.