604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl

Co jest zawarte w sprawozdaniu z pomiarów hałasu ?

 

Wytyczne dotyczące zwartości sprawozdania z pomiarów hałasu 

Wytyczne dotyczące treści sprawozdania z pomiarów hałasu zostały sprecyzowane
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
(Dz. U. 2014 poz. 1542).

Sprawozdanie z pomiarów wykonanych na podstawie niniejszej metodyki referencyjnej
powinno zawierać:
1) informacje wymienione w protokołach pomiarów;
2) wyniki pomiarów hałasu wyrażone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N;
3) poziomy mocy akustycznej, o ile takie badania prowadzono;
4) oszacowanie niepewności pomiaru poziomu hałasu wraz z opisem sposobu obliczania
tej niepewności.

 Co jeszcze powinno znaleźć się w sprawozdaniu?

W sprawozdaniu z pomiarów należy także zawrzeć następujące informacje:
1) opis terenu, na którym prowadzono badania, w tym szkice lub fotografie, o ile były
wykonywane, obrazujące:
a) ukształtowanie terenu,
b) powierzchnię terenu;
2) opis lokalizacji punktów pomiarowych;
3) mapę cyfrową obrazującą zakład i teren badań; w przypadku braku takiej mapy – opis
zawierający informacje o:
a) rodzaju zabudowy,
b) szacunkowej odległości pierwszej linii zabudowy, o ile istnieje, od granicy terenu,
do którego władający zakładem posiada tytuł prawny,
c) szacunkowej wysokości pierwszej linii zabudowy lub liczbie kondygnacji,
d) obiektach odbijających fale akustyczne w otoczeniu źródła i punktu pomiarowego;
4) dotyczące rodzaju terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, o ile plan taki istnieje;
5) dopuszczalne poziomy hałasu określone decyzją właściwego organu;
6) załączniki graficzne – mapy poligonu badań:

a) wycinek planu terenu z zaznaczeniem położenia źródeł hałasu, punktów
pomiarowych, pobliskich obiektów o charakterze ekranującym lub powodujących
odbicia,
b) szkice odzwierciedlające lokalizacje i wzajemne usytuowanie źródeł hałasu,
punktów pomiarowych, pobliskich obiektów mających wpływ na pole akustyczne,
terenów podlegających ustawowej ochronie przed hałasem,
c) fragmenty map cyfrowych, map ze zdjęć lotniczych, satelitarnych i innych, o ile są
dostępne;
7) podpis wykonującego pomiary oraz podpis kierownika laboratorium wykonującego
pomiary.

Stan prawny na dzień
13.06.2019r.

 

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia
pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014 poz. 1542)