604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl

Instrumenty wymuszające przestrzeganie wymogów ochrony środowiska

utworzone przez | 28/08/2019 | Obowiązek BDO | 0 komentarzy

 

 

 

Środki wymuszające przestrzeganie wymogów ochrony środowiska

Szerokie spektrum środków wymuszających przestrzeganie wymogów ochrony środowiska
w jakie wyposażona jest Inspekcja Ochrony Środowiska szczegółowo przedstawia głównie ustawa z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska, a także szereg przepisów szczególnych.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych wojewódzki inspektor ochrony środowiska ma prawo między innymi do:
wydania zarządzenia pokontrolnego,
wydania decyzji wstrzymującej działalność zakładu,
wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie warunków korzystania ze środowiska,
skierowania wniosku do właściwego organu ścigania,
zastosowania kary grzywny,
wstrzymania oddania do użytkowania obiektu nie spełniającego wymogów ochrony środowiska.
Wyżej wymienione sankcje możemy podzielić na dwie grupy, a mianowicie:
Obligatoryjne – np. wstrzymanie oddania do użytkowania obiektu nie spełniającego wymogów ochrony środowiska, wymierzenie kary pieniężnej, wstrzymanie użytkowania instalacji bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego,
Należące do uznania organu – np. wstrzymanie użytkowania instalacji powodującej naruszenie wymagań ochrony środowiska.

Wysokość kary może ulec zmianie zgodnie z art. 301 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Wysokość jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu ustala obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2019.

W związku z rosnąca świadomością społeczeństwa dotyczącą szkodliwości hałasu jak i jego uciążliwością wzrasta ilość skarg wpływających do WIOŚ, a co za tym idzie – wzmożona działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska.

 

Stan prawny na dzień
17.06.2019 r.
Paulina Rocławska

 

Akty prawne:
[1] Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r. (Dz. U. 1991 nr 77 poz. 335)
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627)
[3] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2019 (M.P. 2018 poz. 1013)