Rodzaje uchybień w procedurach administracyjnych

utworzone przez | 17/09/2019 | Obowiązek BDO | 0 komentarzy

Rodzaje uchybień w procedurach administracyjnych dotyczących hałasu

Jak w każdym postępowaniu sądowniczym, podczas przeprowadzania procedur
administracyjnych związanych z hałasem dochodzi do popełnienia szeregu błędów.
Według radców prawnych, do najczęściej i najbardziej istotnych, które zostały ustalone
na podstawie dokonanej analizy orzecznictwa sądowo-administracyjnego są:
1) Brak powiadomienia strony o przeprowadzeniu pomiarów hałasu
2) Brak wyjaśnienia w toku postępowania w jaki sposób organ ustalił strony
postępowania
3) Błędne ustalenie obszaru chronionego
4) Naruszenie obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium
postępowania
5) Brak analizy dotyczącej sprawozdania z pomiarów poziomu dźwięku
6) Błędy postępowania dowodowego w zakresie potwierdzenia występowania
przekroczenia dopuszczalnych norm natężenia hałasu
7) Błędna lokalizacja punktu pomiarowego
8) Wadliwe dokonanie zmiany decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
9) Niewyjaśnienie przez organ okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy
w zakresie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
10) Nałożenie obowiązku powtórzenia dokonanych pomiarów w związku z długim
upływem czasu od ich wykonania
11) Brak przeprowadzenia dowodu uzupełniającego w formie ponownych pomiarów, gdy
dokonane uprzednio pomiary, poza postepowaniem administracyjnym, zostały
zakwestionowane przez stronę.
Jak widzimy w każdym postępowaniu popełniane są błędy, mniej lub bardziej rażące,
ale błąd to błąd i w jakimś stopniu wpływa na dalsze losy prowadzonej sprawy.

Sporządzono na podstawie artykułu pt. „Zagadnienia ogólne. Podstawy prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wydania
decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu” zaprezentowanego przez Iwonę Dornę na I Konferencji Środowiskowej: Hałas, która odbyła się w Gdańsku
w dniach 22-23 września 2011 roku.

Przygotowała
Paulina Rocławska