604 916 366 r_trzaska@aku-tech.pl

Reklamówki foliowe, a rejestr BDO. Kogo dotyczy?

utworzone przez | 19/12/2022 | Obowiązek BDO

Jeżeli ktoś na co dzień nie ma do czynienia z handlem, ani też nie wytwarza produktów w opakowaniach, to raczej nie słyszał o rejestrze BDO i obowiązkach z nim związanych. Czym zatem jest ów wykaz, kogo dokładnie dotyczy i dlaczego znajomość jego istnienia jest tak ważna dla wielu kategorii podmiotów ?

Rejestr BDO – charakterystyka

Uregulowana ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku, baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, jest procedurą informatyczną, skierowaną głównie do przedsiębiorców, prowadzących własną działalność gospodarczą. Instytucja ta ma na celu przechowywanie wszelkich informacji o odpadach, ale również najważniejsze powinności podmiotów, związane z rejestracją, sprawozdawczością i ewidencyjnością wszystkich danych odnoszących się do odpadów.

Skoro o przedsiębiorcach tutaj mowa, to o obowiązkach rejestracyjnych powinni pamiętać, w szczególności ci, którzy:

  • produkują odpady oraz je ewidencjonują,
  • rozpowszechniają w obrębie naszego państwa towary w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • wytwarzają , bądź też sprowadzają zza granicy opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych i współpracy unijnej

Co ciekawe, wpis do rejestru dotyczy również właścicieli sklepów lub hurtowni, którzy pakują klientom zakupy w torebki z tworzywa sztucznego (także te biodegradowalne), które są objęte opłatą recyklingową. Mowa tutaj o torebkach foliowych, których grubość wynosi co najmniej 15 mikrometrów. Podmioty te mają coroczny obowiązek złożenia sprawozdania o ilości zakupionych i przekazanych toreb lekkich (od 15 do 49 mikrometrów) oraz pozostałych toreb (50 i więcej mikrometrów). W tym miejscu chcielibyśmy w głównej mierze, skupić się właśnie na tej grupie podmiotów.

Reklamówki foliowe a rejestr BDO

Wpis do rejestru BDO

W zależności od konkretnej sytuacji, wpis do rejestru jest dokonywany z urzędu (ustawodawca enumeratywnie wskazał, że odnosi się to do podmiotów, które: uzyskały pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów), bądź też na wniosek.

Wpis jest nanoszony przez marszałka województwa, przez którego ów rejestr jest prowadzony. Należy jednak pamiętać, że sam wniosek nie wystarczy, gdyż pod rygorem poniesienia odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, do wniosku należy również dołączyć:

  • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym lub
  • oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z Rejestru BDO.

Bez wyżej wymienionych deklaracji skutkuje tym, że wniosek jest niekompletny i nie będzie mógł zostać pozytywnie rozpatrzony.

Procedura wpisu do rejestru BDO

Kluczową kwestią, jeżeli chodzi o termin wpisu jest fakt, na jakim etapie jest aktualnie dana działalność gospodarcza. 

Usługodawcy, którzy startują z prowadzeniem działalności komercyjnej i proponują swoim klientom torby z tworzywa sztucznego, są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do Rejestru BDO jeszcze, zanim rozpoczną działalność i jest to kluczowe, gdyż trzeba pamiętać, że dopóki nie uzyskają oni przedmiotowego wpisu, nie mogą, zgodnie z prawem, oferować swoim klientom toreb z tworzywa sztucznego, podlegających opłacie recyklingowej.

Co istotne, prowadzenie wyżej wspomnianej działalności, polegającej na prowadzeniu sklepu lub hurtowni, gdzie regularnie oferuje się torby z tworzywa sztucznego, bez posiadania obligatoryjnego wpisu do Rejestru BDO, obwarowane jest administracyjną karą pieniężną i to niemałą, bo jej wysokość oscyluje w przedziale od 5000 zł do nawet 1 mln zł. Co więcej, sąd może wymierzyć dodatkowo karę aresztu albo karę grzywny.

Miejmy też na uwadze, że termin rozpatrzenia sprawy przez Marszałka województwa wynosi 30 dni od dnia złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku. W sytuacji jednak, gdy przykładowo wniosek został złożony pod koniec grudnia, to w styczniu następnego roku, zanim marszałek dokona wpisu do Rejestru BDO, działalność może być normalnie prowadzona, bez żadnych obaw, że na przedsiębiorcę zostanie nałożona jakakolwiek kara.

Na czym polega wpis do rejestru BDO

Sama czynność wpisu do BDO jest bardzo prosta i nie wymaga szczególnych umiejętności, bowiem w Dziale VI w tabeli 7 wyżej wymienionego rejestru, należy zaznaczyć obszar „Prowadzę jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową”. W przypadku mikroprzedsiębiorcy wpis jest związany z opłatą 100 zł, a w przypadku pozostałych przedsiębiorców kwotą 300 zł.

Wniosek składa się wyłącznie w formie elektronicznej, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu, przedsiębiorcy zostaje nadawany indywidualny numer rejestrowy oraz jest mu przypisywane dane konto w Rejestrze BDO. Należy również pamiętać, że każdorazowa zmiana danych, taka jak np. zmiana adresu czy też nazwiska, będzie się wiązała się z koniecznością aktualizacji stanu zawartego w rejestrze w terminie 30 dni od dnia zaistnienia stosownej zmiany. 

W przyszłości konto to też będzie służyło do składania corocznego sprawozdania na temat ilości wprowadzanych produktów i opakowań oraz zarządzania, związanymi z tymi czynnościami, powstałymi odpadami, a przede wszystkim jeżeli chodzi o kwestię obracania zakupionymi oraz sprzedanymi torbami ze sztucznego materiału, którymi zarządzanie obwarowane jest koniecznością uiszczania opłaty recyklingowej.

Jak jednak wygląda kwestia opłaty recyklingowej?

Opłata recyklingowa

Do uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 20 groszy za sztukę, zobowiązani są  klienci w momencie zakupu określonego artykułu. W praktyce wygląda to tak, że cenę towaru powiększa się o wysokość opłaty recyklingowej, ewentualnie też można ją potraktować jako osobną cenę. Mimo, że wartość ta będzie stanowić przychód danego przedsiębiorcy, nie należy mu się ona w całości. Maksymalna kwota, jaką sprzedawca może pobrać od klienta za jedną sztukę reklamówki to 1 zł. Do obowiązku sprzedawcy, oprócz pobrania stosownej opłaty, należy bowiem dodatkowo, wniesienie ściągniętej od klientów opłaty do urzędu marszałkowskiego, o czym już z resztą była mowa.

Ważną kwestią jest również termin pobierania przez urząd opłaty. Wnosi się ją do 15 dnia miesiąca, następującego po kwartale, w którym została pobrana. Innymi słowy, opłata za pierwszy kwartał roku, powinna zostać wniesiona do 15 kwietnia danego roku. Przelewa się ją na specjalnie poświęcone temu celowi konto bankowe, które otwiera właściwy marszałek województwa, w którego gestii są wszystkie sprawy związane z Rejestrem BDO oraz opłatami recyklingowymi. Niektóre urzędy umieszczają przedmiotowy numer konta bankowego na ich stronie internetowej, co znacznie ułatwia całą procedurę.

Warto tutaj raz jeszcze podkreślić, że z wpisu do rejestru BDO, a co za tym idzie również z opłaty recyklingowej, zwolnione są wyżej już wymienione siatki z tworzyw sztucznych o grubości poniżej 15 mikrometrów, jeśli są używane do opakowania produktów spożywczych. (Należy tutaj wyraźnie zaakcentować, że nawet jeżeli torebka będzie posiadała grubość mniejszą niż te 15 mikrometry, ale jej przeznaczeniem nie będzie pakowanie żywności, to nie będzie ona mogła korzystać z przedmiotowego zwolnienia).

Zwolnienie obejmuje również sytuacje, w których wydanie torby z tworzywa sztucznego ma na celu zachowanie standardów higienicznych, a jej przekazanie klientowi zapobiegnie wydaniu żywności luzem oraz wówczas, gdy w ten sposób przyczyniamy się do jej niemarnowania. 

Sprawozdanie roczne

Na sam koniec, należy podkreślić raz jeszcze, że rejestracja w BDO oraz związany z tym wymóg pobierania od klientów opłaty recyklingowej, implikuje obowiązek złożenia przez przedsiębiorcę, corocznego sprawozdania do Marszałka Województwa, w którym należy zawrzeć zakupione oraz przekazane klientom torby z tworzywa sztucznego. Termin na dokonanie tej czynności upływa z dniem 15 marca, następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy przedmiotowe sprawozdanie.