Czy firmy remontowo-budowlane wymagają wpisu do rejestru BDO?

utworzone przez | 16/11/2022 | Obowiązek BDO

Prowadzenie działalności gospodarczej to z automatu także liczne obowiązki jakie się za tym kryją i związane są z wymogami administracyjnymi, które tyczą się prowadzonej firmy. Warto mieć to na uwadze, ponieważ te obowiązki stale się zmieniają, rządzący wprowadzają w stosunku do firm kolejne wymogi i dlatego trzeba mieć to na uwadze prowadząc swoją działalność, by nie uchybić takim obowiązkom. Wśród tych kwestii, które należy mieć na uwadze znajduje się również Baza Danych o Odpadach. To jeden z rejestrów, który może dotyczyć przedsiębiorstw, dlatego w naszym wpisie znajdziecie informację na temat tego kto i kiery powinien dokonać do takiego rejestru wpisu. 

Rejestr BDO – co to takiego? 

Zacząć należy od samego początku, a więc oczywiście od zdefiniowania tego co kryje się za pojęciem BDO. To określenie, które dla wielu firm jest jeszcze nieznane, dlatego jego identyfikacja ma istotne znaczenie. W pierwszej kolejności zajmiemy się więc tym co to takiego BDO i co obejmuje. 

Pod skrótem BDO kryje się Baza Danych o Odpadach. W ramach tej bazy gromadzony jest rejestr podmiotów, które:

 • wprowadzają na rynek produkty
 • wprowadzają produkty w opakowaniach 
 • prowadzą handel detaliczny bądź hurtowy z torbami na zakupy z tworzywa sztucznego
 • zostały objęte opłatą recyklingową
 • zajmują gospodarowaniem odpadami

Rejestr został objęty ustawą o odpadach, gdzie znajdują się wszystkie informacje odnoszące się do jego działania i wymogów jakie są związane z dokonywaniem tam wpisów. Rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, a za jego prowadzenie odpowiada marszałek województwa. Wpis w rejestrze może być wynikiem działania z urzędu albo wynikać z wniosku. 

Rejestr BDO – kogo jest zobowiązany do wpisu w rejestrze

Z punktu widzenia przedsiębiorcy najważniejsze będzie pytanie o to czy jego będzie dotyczył wpis w rejestrze BDO. To podstawowa kwestia, którą warto rozważyć pamiętając o jednej istotnej kwestii, która już została wspomniana. Mianowicie wpis do BDO może być dokonany z urzędu, a może być wynikiem wniosku podmiotu, który jest zobowiązany do takiego wpisu. 

Wpis do rejestru BDO dla firm generujących odpady

Wpis do rejestru BDO z urzędu

W rejestrze BDO prowadzonym przez marszałka województwa z urzędu znajdować się będą wpisy dotyczące następujących przedsiębiorców, którzy:

 • posiadają pozwolenie zintegrowane 
 • posiadają pozwolenie na wytwarzanie odpadów 
 • posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów 
 • posiadają zezwolenie na przetwarzanie odpadów 
 • uzyskali decyzję, która dotyczyła programu gospodarowania odpadami wydobywczymi, albo zezwolenia na prowadzenie obiektu, gdzie takie odpady będą unieszkodliwiane 
 • uzyskali koncesję na podziemne składowanie odpadów. 

Wpis do rejestru BDO dokonany na wniosek 

Wpis w rejestrze BDO może się pojawić także na wniosek przedsiębiorcy. Ustawa o odpadach precyzuje kto powinien taki wniosek złożyć, by Marszałek Województwa dokonał stosownego wpisu. Taki wpis dokonuje się na wniosek następujących podmiotów:

 • wprowadzających do sprzedaży oleje, smary, opony pneumatyczne albo prowadzące odzysk odpadów powstałych ze wspomnianych produktów
 • wprowadzających pojazdy, prowadzących punkty zbierania pojazdów i zajmujących się działaniem w zakresie demontażu a także wykorzystujących strzępiarki 
 • podejmujących się sprzedaży sprzętu elektronicznego, elektrycznego, zbierających sprzęt zużyty i prowadzący działanie w zakresie odzysku sprzętu, prowadząc działalność w zakresie recyklingu
 • posiadających odpady w związku z przetwarzaniem odpadów związanych ze zwolnieniem z obowiązku posiadania zezwolenia na przetwarzanie, sprzedających i pośredniczących w obrocie odpadami, wytwarzających odpady zobowiązane do prowadzenia ewidencji dotyczącej odpadów 
 • wprowadzających baterie albo akumulatory, prowadzący działania w zakresie przetwarzania zużytych baterii
 • będących organizacjami odzysku opakowań, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy i eksportujących odpady, produkty w opakowaniach, prowadzący recykling albo inny proces odzysku odpadów w opakowaniach.
 • prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego albo hurtowego, gdzie wykorzystuje się torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które objęte są opłatą recyklingową 
 • prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone samodzielnie przez gminę albo wspólnie z inną gminą czy gminami a także podmiotów, które mają wpis do rejestru dzałalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

Wszystkie wspominane powyżej podmioty podejmujące się określonej działalności są zobowiązane do tego, by złożyć stosowny wniosek w celu wpisania do rejestru BDO. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że ten wpis powinien być dokonany nim rozpoczęta będzie działalność. Jednocześnie bardzo istotne będzie to, że działalność po wpisie będzie mógł prowadzić wyłącznie ten podmiot, który jest wpisany do rejestru. I nie ma tutaj znaczenia jak duża jest prowadzona działalność, wystarczy jej charakter, by wpis do rejestru był faktycznie konieczny. Dlatego również jednoosobowe przedsiębiorstwa jeśli spełniają wskazane powyżej charaktery prowadzonej działalności mogą być zobowiązane do tego, by dokonać wpisu w BDO. 

Rejestr w BDO dla firm budowlanych

W jaki sposób dokonać wpisu w rejestrze BDO?

Warto również zwrócić uwagę na to jak od strony technicznej wygląda dokonanie wpisu w rejestrze BDO. To istotna kwestia dla tych, którzy są zobowiązani do dokonania takiego wpisu. I tak ustawa zakłada, żę wpisu dokonuje się na podstawie użycie formularza elektronicznego, który jest dostępny na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/. Jeśli przygotowany wniosek nie będzie zwierał braków formalnych to w ciągu maksymalnie 30 dni dokonany będzie wpis do rejestru na wniosek. Wpisu dokonuje po otrzymaniu wniosku Marszałek województwa. 

Jakie elementy zawiera wniosek o wpis do BDO?

Podstawowe dane, które muszą się znaleźć we wniosku o wpisanie do BDO będą odnosić się rzecz jasna do danych osobowych, adresowych podmiotu, który składa wniosek o dokonanie wpisu, przy czym istotne jest podanie danych osoby właściwej do kontaktu przy ewentualnych brakach we wniosku. Do tego należy również dodać informacje o identyfikacji podatkowej oraz przedstawić informację jakie będą dotyczyły się charakteru prowadzonej działalności. 

Oprócz podstawowych informacji, które muszą się znaleźć we wniosku trzeba mieć na uwadze także inne dane, które możliwe, że będzie trzeba tam dołączyć. I tak wśród nich znajduje się między innymi zalącznik w postaci dokonania opłaty za wpis w kwocie 100 zł od mikro przedsiębiorcy i kwocie 300 złotych od większych firm. Wśród załączników jakie należy przedstawić składając wniosek znajdują się również te dokumenty, które mają za zadanie potwierdzić charakter prowadzonej działalności. To istotny element, który będzie związany między innymi z umowami, zaświadczeniami, które potwierdzą, że podmiot prowadzi działalność, która zobowiązuje go do wpisu w BDO. 

Brak koniecznych załączników do składanego wniosku może skutkować jego odrzuceniem po wcześniejszym wezwaniu do usunięcia braków formalnych. 

Czy firmy budowlane musza dokonać wpisu w BDO? 

W przypadku firm budowlanych wpis do rejestru BDO w większości przypadków okazuje sie konieczny, jednak nie jest obowiązkowy dla każdego przedsiębiorstwa. Istnieje bowiem rozporządzenie Ministra Klimatu, który zakłada, że istnieją limity wytwarzanych odpadów, które pozwalają na to, by być zwolnionym z rejestru BDO. W danych jakie znajdują się w tym rozporządzeniu można uzyskać informację o limitach wagowych dla określonych odpadów, które powstają w branży budowlanej. Limity te określone są w skali rocznej i jeśli firma ich nie przekracza nie musi składać wniosku o wpis do rejestru BDO. Jeśli limity są przekroczone to wpis taki jest obowiązkowy. Wiele firm decyduje się na dokonanie takiego wpisu nawet jeśli nie przekroczyło limitów, by nie martwić się o wpis w momencie, gdy do takiego przekroczenia dojdzie, jednocześnie brak wpisu w BDO niekiedy może utrudniać odbiór odpadów więc chcąc uniknąć takich problemów przedsiębiorcy z branży budowlanej także decydują się na założenie wniosku i wpis do BDO.