Podstawy prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu

utworzone przez | 28/08/2019 | Obowiązek BDO | 0 komentarzy

 

 

 

Postępowania w sprawach dotyczących określenia dopuszczalnego poziomu hałasu dzieli się na dwa etapy: czynności kontrolne i postępowanie administracyjne. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż każdy z nich odbywa się w oparciu o inne przepisy prawne.

Etap postępowania kontrolnego opiera się o różnego rodzaju przepisy

Etap postępowania kontrolnego opiera się o różnego rodzaju przepisy, między innymi:
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, rozporządzenia w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody, rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Podstawą przeprowadzania procesu administracyjnego są przepisy zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach prawa materialnego (Prawo ochrony środowiska) oraz przepisach wykonawczych.

 

Stan prawny na dzień
13.06.2019 r.
Paulina Rocławska

 

 

Akty prawne:
[1] Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1808)
[2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014 poz. 1542)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826)
[4] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168)
[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627)