Stałe czasowe

utworzone przez | 17/09/2019 | Obowiązek BDO | 0 komentarzy

W celu opisania szybkości reakcji miernika na zmianę poziomu dźwięku (wzrostu lub spadku) stosuje się stałe czasowe, takie jak SLOW, FAST oraz IMPULS.
SLOW = 1 s
FAST – 125 ms
Impuls = narastanie 35 ms / spadek 1,5 s
Poniższy rysunek stanowi graficzne przedstawienie stałych SLOW i FAST dla sygnału
o prostokątnym przebiegu w czasie (np. włączenie, praca oraz wyłączenie źródła hałasu)

Na podstawie powyższego rysunku dochodzimy do wniosku, iż stała czasowa SLOW
uwypukla udział dźwięków o amplitudzie wolnozmiennej w czasie, pozwalając np.
wyeliminować krótkotrwale zakłócenia akustyczne niebędące przedmiotem badania.

Zastosowanie stałej czasowej SLOW podczas pomiaru jakiegokolwiek sygnału o amplitudzie
szybkozmiennej w czasie (<< 1s) wpłynie na wynik dokonywanego pomiaru, a mianowicie
spowoduje uzyskanie wyniku mniejszego niż uzyskiwany dla stałej czasowej FAST.
Stała czasowa IMPULS odpowiada reakcji ucha na dźwięki impulsowe i uderzeniowe,
obecnie wartości poziomów dla tej stałej czasowej nie są normowane.

Sporządzono na podstawie artykułu pt. „Podstawy akustyki dla urzędników” zaprezentowanego przez Mikołaja Kirpluka na I Konferencji Środowiskowej:
Hałas, która odbyła się w Gdańsku w dniach 22-23 września 2011 roku.

Przygotowała
Paulina Rocławska